1. >

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc

Facebook Share

BNEWS.VN Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2018/NĐ-CP về Điều lệ và hoạt động của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc (VINAFOOD1).

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc

Tổng Công ty Lương thực miền Bắc là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ này.

Tổng Công ty Lương thực miền Bắc có vốn điều lệ là 4.359,39 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính: Thu mua, bảo quản, sản xuất chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực thực phẩm, nông sản. Xuất, nhập khẩu lương thực, nông sản; vật tư nông nghiệp, phân bón.

Sản xuất, kinh doanh và xuất, nhập khẩu các loại nguyên liệu, thành phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc; sản xuất, chế biến, thu mua, bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu muối, hóa chất làm muối.

Nhà nước là chủ sở hữu Tổng Công ty. Chính phủ thống nhất tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Tổng Công ty. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phân công thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với Tổng Công ty theo quy định.

Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành, của Tổng Công ty gồm có: Hội đồng Thành viên; Ban Kiểm soát; Tổng Giám đốc.

Trong đó, Hội đồng Thành viên Tổng Công ty là đại diện trực tiếp của chủ sở hữu tại Tổng Công ty. Hội đồng Thành viên Tổng Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu giao và có quyền nhân danh Tổng Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Công ty quy định tại Điều lệ này và các quy định của pháp luật.

Hội đồng Thành viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật có liên quan.

Các thành viên Hội đồng Thành viên cùng chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu và pháp luật về mọi nghị quyết và quyết định của Hội đồng Thành viên, trừ thành viên biểu quyết không tán thành các nghị quyết, quyết định này; thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ này, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

Hội đồng Thành viên không quá 7 thành viên, gồm Chủ tịch Hội đồng Thành viên và các thành viên Hội đồng Thành viên. Nhiệm kỳ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng Thành viên không quá 5 năm. Chủ tịch, thành viên Hội đồng Thành viên có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 2 nhiệm kỳ.

Trường hợp Hội đồng Thành viên chưa đủ số lượng thành viên, trong thời hạn 90 ngày, Hội đồng Thành viên Tổng Công ty trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, bổ sung cho đủ số lượng thành viên theo quy định./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hiện nay trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, cây xanh không đồng đều về chủng loại, kích cỡ và chiều cao, cây dễ bị gãy đổ và không đẹp. Hơn nữa mật độ cây xanh trên đầu người còn thấp, trong khi đó thì ý thức bảo vệ cây xanh của một số người dân cũng chưa cao. Thành phố Hà Nội đang đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ trồng mới 1.000.000 cây xanh nhằm tăng diện tích cây xanh trên địa bàn.