DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

FDC: Lỗ gần 1 tỷ đồng trong quý II

Facebook Share

BNEWS.VNCTCP Ngoại Thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC) công bố báo cáo tài chính quý II/2016 với 1,57 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ sau thuế 981,3 triệu đồng.

So với cùng kỳ năm 2015, doanh thu tăng trên 17% nhưng lợi nhuận lại giảm mạnh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, FDC đạt 3.014 tỷ đồng doanh thu và âm 3,16 tỷ đồng lợi nhuận ròng.

Theo giải trình của FDC, nguyên nhân là do:

Lãi tiền gửi và cho vay của sáu tháng đầu năm 2015 đạt 10.766.829.310 đồng, trong khi sáu tháng đầu năm 2016 chỉ đạt 725.645.700 dồng.

Cổ tức của sáu tháng đầu năm 2015 dạt 39.254.474.200 đồng, sáu tháng đầu năm 2016 không phát sinh cò tức.

Trong sáu tháng đầu năm 2015 Công ty có chuyển nhượng vốn đầu tư vào Công ty Vạn Hương và một số khoản đầu tư khác và đã mang lại lợi nhuận 8.022.297.534 đồng. Lãi từ hoạt động đầu tư của Công ty trong sáu tháng đầu năm 2016 chỉ đạt 826.589.680 dông.

Ngoài ra, cùng kỳ năm trước Công ty có phát sinh một khoản thu nhập bất thường từ việc thanh lý hợp đồng thuê văn phòng và các khoản thu bất thường khác là 3.234.044.624 đồng.

Tính đến 30/06/2016 lợi nhuận lũy kế đã bị âm 3.159.346.055 đồng do các khoản thu chính của Công ty trước đây giảm như các hợp đồng cho thuê văn phòng đă được thanh lý dê chuẩn bị xây dựng lại khu văn phòng mới và giảm các khoản thu từ đầu tư tài chính.

Tuỵ nhiên từ nay đến 31/12/2016 Công ty sẽ chuyển nhượng một số khoản đầu tư tiềm năng theo kế hoạch đã đề ra và sẽ mang lại lợi nhuận cao. Dự kiến lợi nhuận sau thuế cả năm 2016 của Công ty sẽ đạt 26 tỷ./.

Mỹ Linh/BNEWS/HSX

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)
VIDEO

Nợ công Việt Nam đang tăng nhanh với áp lực trả nợ lớn. Để đảm bảo an toàn hệ thống tài chính quốc gia và tăng trưởng bền vững kinh tế vĩ mô, ngày 18/11, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TƯ về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công.