1. >

Kế toán viên hành nghề phải cập nhật kiến thức hàng năm

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Kế toán viên hành nghề phải cập nhật kiến thức hàng năm

Theo dự thảo, đối tượng cập nhật kiến thức hàng năm là kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Trường hợp người mới được cấp chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên thì được đăng ký để được hành nghề dịch vụ kế toán trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên đến ngày 31/12 của năm sau năm được cấp chứng chỉ mà không bắt buộc phải cập nhật kiến thức.

Nội dung cập nhật kiến thức thuộc loại bắt buộc gồm: Các quy định của pháp luật về kế toán, thuế của Việt Nam.

Nội dung cập nhật kiến thức khác không thuộc loại bắt buộc gồm: Tài chính, pháp luật về kinh tế có liên quan, kỹ năng quản lý, kinh nghiệm thực hành kế toán (bao gồm cả quy trình nghiệp vụ kế toán), chuẩn mực kế toán quốc tế và đạo đức nghề nghiệp. Các kiến thức và thông tin liên quan đến nghề nghiệp.

Tài liệu cập nhật kiến thức phải chứa đựng các nội dung theo quy định trên.

Tài liệu cập nhật kiến thức được trình bày dưới dạng văn bản hoặc dữ liệu điện tử.

Dự thảo nêu rõ, thời gian cập nhật kiến thức tối thiểu 40 giờ trong năm trước liền kề năm đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, trong đó có tối thiểu 20 giờ cập nhật kiến thức về pháp luật kế toán, thuế của Việt Nam.

Người không hành nghề dịch vụ kế toán trong thời gian từ 24 tháng liên tục trở lên tính đến thời điểm đăng ký phải có tối thiểu 80 giờ cập nhật kiến thức trong năm trước liền kề năm đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, trong đó có tối thiểu 40 giờ cập nhật kiến thức về kế toán, thuế của Việt Nam.

Số giờ cập nhật kiến thức hàng năm của kế toán viên được tính cộng dồn, từ ngày 16/8 của năm trước đến ngày 15/8 của năm sau.

Về hình thức cập nhật kiến thức, dự thảo quy định, kế toán viên tham gia các lớp học do hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tổ chức, cụ thể như sau: Lớp học do hội nghề nghiệp được Bộ Tài chính chấp thuận tổ chức chung cho tất cả các kế toán viên; Lớp học do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận tổ chức chung cho tất cả các kế toán viên; Lớp học do doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được Bộ Tài chính chấp thuận tự tổ chức cho các kế toán viên hành nghề tại doanh nghiệp đó.

Kế toán viên đồng thời là thành viên của tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán tham gia cập nhật kiến thức do tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán tổ chức.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.