1. >

Minh bạch giá phí vận tải biển

Facebook Share

BNEWS.VN Phóng viên BNEWS/TTXVN đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ về hiện thực hóa Nghị quyết 35/NQ-CP (Nghị quyết 35) của Chính phủ.

Minh bạch giá phí vận tải biển

Tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công khai các loại giá, phụ thu ngoài giá theo cơ chế thị trường, phát huy quyền tự chủ của doanh nghiệp, giảm thiểu sự can thiệp của nhà nước… là những nội dung được Bộ Giao Thông Vận tải hiện thực hóa Nghị quyết 35/NQ-CP (Nghị quyết 35) của Chính phủ. 

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận Lê Đình Thọ. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

BNEWS: Xin Thứ trưởng cho biết kế hoạch hành động cụ thể của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ? 

Thứ trưởng Lê Đình Thọ: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35 tại Quyết định số 2027/QĐ-BGTVT ngày 29/6/2016 nhằm cụ thể hoá những nhiệm vụ và định hướng cơ bản liên quan đến ngành giao thông vận tải.

Trong đó, chương trình hành động tập trung vào các nhóm mục tiêu, giải pháp như: cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông qua thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu đã được phê duyệt tại Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Giao thông Vận tải, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.

Bộ cũng xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực giao thông vận tải theo định hướng bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

Giải pháp tiếp theo của Bộ Giao thông Vận tải là đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát, điều chỉnh mức phí đường bộ, phí BOT hợp lý nhằm giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp.

Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về giá và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển. Đồng thời kiểm soát việc thu của các hãng tàu theo quy định của pháp luật, bảo đảm việc thu công khai minh bạch, hợp lý và phù hợp với thông lệ quốc tế.

BNEWS: Tại Nghị Quyết 35, Chính phủ có giao Bộ Giao thông Vận tải rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm bảo đảm công khai minh bạch về giá và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển, xin Thứ trưởng cho biết tiến độ thực hiện?

Thứ trưởng Lê Đình Thọ: Có thể nói, việc các hãng tàu nước ngoài thu phụ phí theo cước vận tải biển tại Việt Nam tồn tại đã nhiều năm và đến nay vẫn chưa xử lý triệt để được hiện trạng này.

Trong hoạt động vận tải container, hiện có trên 40 loại phụ phí theo cước vận tải biển do các hãng tàu thu. Tại Việt Nam, các hãng tàu nước ngoài đang thu phổ biến 13 loại và một số loại khác được thu theo tần suất thấp. Việc thu phụ phí theo cước vận tải biển của các hãng tàu tại Việt Nam thời gian qua còn bất cập, chưa hợp lý.

Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải được giao chủ trì rà soát các loại phụ phí theo cước vận tải mà các hãng tàu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đang thu, đối chiếu với thông lệ quốc tế đang áp dụng, đề xuất ban hành quy định về danh mục các loại phụ phí theo cước vận tải biển được áp dụng tại Việt Nam, quy trình đăng ký, kê khai, kiểm soát các loại phụ phí theo cước vận tải biển được áp dụng.

Bộ Giao thông Vận tải đã dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định danh mục các loại phụ phí theo cước vận tải biển được áp dụng tại Việt Nam, quy trình đăng ký, kê khai, kiểm soát các loại phụ phí theo cước vận tải biển được áp dụng...

Bộ Giao thông Vận tải đang đẩy nhanh xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định niêm yết phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển, giá dịch vụ cảng biển để kiểm soát việc thu phụ phí của hãng tàu biển.

Bộ đã hoàn thiện dự thảo Nghị định, lấy ý kiến của các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp. Hiện nay, dự thảo Nghị định đã xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải đang tiếp thu, giải trình và trình Chính phủ trong thời gian tới.

BNEWS: Thứ trưởng có thể chia sẻ các giải pháp mà Bộ Giao thông Vận tải sẽ thực hiện để đảm bảo kiểm soát hợp lý, phù hợp với thông lệ quốc tế việc thu của các hãng tàu?

Thứ trưởng Lê Đình Thọ: Để đảm bảo kiểm soát hợp lý, phù hợp với thông lệ quốc tế việc thu phí của các hãng tàu, Bộ Giao thông Vận tải đã soạn thảo thông tư Nghị định tuân theo các nguyên tắc như sau: Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất, đồng bộ các quy định của Nghị định với các quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25/11/2015, Luật Giá ngày 20/6/2012 và các luật, pháp lệnh khác có liên quan; phù hợp với thực tiễn kinh doanh dịch vụ vận tải biển và dịch vụ cảng biển.

Bộ Giao thông Vận tải sẽ tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công khai các loại giá, phụ thu ngoài giá theo cơ chế thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, phát huy quyền tự chủ của doanh nghiệp, giảm chi phí vận chuyển đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, giảm thiểu sự can thiệp của nhà nước.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập của dịch vụ vận tải biển, thương mại quốc tế theo hướng tạo điều kiện thuận lợi kinh doanh của các doanh nghiệp, phù hợp với thông lệ và pháp luật quốc tế.

BNEWS: Xin cảm ơn Thứ trưởng! 

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.