1. >

Phí duy trì sử dụng tên miền “.vn”

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

Phí duy trì sử dụng tên miền “.vn”

Đối tượng nộp phí, lệ phí là tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài đăng ký và sử dụng tên miền quốc gia “.vn”; tổ chức trong nước được đăng ký, cấp và quản lý, sử dụng địa chỉ Internet (IP) tại Việt Nam quy định tại Luật Viễn thông và Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Đối với lệ phí đăng ký sử dụng tên miền “.vn”, dự thảo nêu rõ: trường hợp tên miền cấp 2 có 1 ký tự, tên miền cấp 2 có 2 ký tự, tên miền cấp 2 khác đều có mức thu 200.000 đồng/lần; trường hợp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung có mức lệ phí dao động từ 30.000 đến 200.000 đồng/lần.

Đối với phí duy trì sử dụng tên miền “.vn”: Tên miền cấp 2 có 1 ký tự, mức phí là 40 triệu đồng/năm; tên miền cấp 2 có 2 ký tự mức phí 10 triệu đồng/năm; tên miền cấp 2 khác mức phí là 350.000 đồng/năm…

Trung tâm Internet Việt Nam được Bộ Thông tin và Truyền thông giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên Internet ở Việt Nam có nhiệm vụ kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

Cơ quan thu lệ phí nộp toàn bộ số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Cơ quan thu phí được trích 90% số tiền phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi phí cho công việc cấp đăng ký và quản lý, duy trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phát triển hoạt động tên miền quốc gia “.vn”, địa chỉ Intemet (IP) của Việt Nam và việc thu phí theo nội dung chi quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ qui định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí và các nội dung chi khác theo quy định.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.