DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

SAM: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

Facebook Share

BNEWS.VNTheo Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh, CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM) đã công bố Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT ngày 29/06/2016.

Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất:

Giao cho Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để thiết kế bộ nhận diện thương hiệu và slogan mới cùa Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 79/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 22/04/2015.

Rà soát các Quy chế hiện tại của Công ty CP Đầu tư Vi Phát triển Sacom và trình Hội đồng Quản trị phương án sửa đổi, bổ sung các quy chế.

Xây dựng thêm cơ cấu phòng ban, và tuyển dụng sắp xếp lại nhân sự của Công ty với các vị trí thuộc thẩm quyền cùa HĐQT bai gồm kế toán trường và phòng nhân sự, quản trị, pháp chế và đầu tư.

Thống nhất chù trương thành lập mới Ban Đầu tư và Quàn lý tài sản:

Giao Tổng Giám đốc xây dựng chức năng, nhiệm vụ và tuyển dụng nhân sự của Ban Đầu tư và Quản lý tài sản.

Phân công ông Hoàng Trí Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty phụ trách theo dõi và định hướng hoạt động của Ban Đầu tư và Quản lý tài sản.

Giao Tổng Giám đốc xây dựng phương án tăng vốn điều lệ năm 2016 trình Hội đồng Quản trị phê duyệt theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho Hội đồng Quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2016: Chủ trương đẩy nhanh tiến độ bán hàng Dự án Giai Việt để thu hồi vốn nhằm thanh toán các khoản nợ của Công ty.

Định hướng phát triển của Samland: Trở thành công ty bất động sản có thương hiệu mạnh với các dự án quy mô lớn tại hai trung tâm là Tp. HCM và Hà Nội.

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển SACOM. Giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Với Công ty TNHH Kiểm toán VACO./.

Đinh Tuấn/BNEWS/HSX

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)
VIDEO

Thuế nhập khẩu ô tô dung tích nhỏ từ khu vực ASEAN đã giảm từ 40% xuống 30% kể từ đầu năm nay. Và sau gần 2 tháng điều chỉnh thuế, giá xe ô tô nhập khẩu đã bắt đầu được các hãng điều chỉnh. Tuy hiện nay mới chỉ có một số ít mẫu xe được điều chỉnh giảm giá nhưng với mức giảm từ 50 triệu đồng đến cả trăm triệu đồng cũng đã khiến khách hàng có nhu cầu mua xe phấn khởi.