1. >
Chuyển động DNDN cần biếtDN & Cộng đồng

Tháng 7/2016 trình phương án cổ phần hóa PV Power

Facebook Share

BNEWS.VN Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết, triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ, PVN đã phê duyệt kế hoạch tiến độ cổ phần hoá Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power).

Tháng 7/2016 trình phương án cổ phần hóa PV Power

Tháng 7/2016 trình phương án cổ phần hóa PV Power. Ảnh: Huy Hùng–TTXVN

PVN đã thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hoá, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hoá để tổ chức triển khai kế hoạch cổ phần hoá PV Power; ban hành các quyết định phê duyệt chi phí, kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn, phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp.

Ngay t rong tháng 7/2016, Ban Chỉ đạo cổ phần hoá trình Bộ Công Thương thông qua để trình Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hoá PV Power trong tháng 8/2016.

Các mốc tiến độ chính bao gồm: Phê duyệt giá trị doanh nghiệp vào tháng 6/2016; Phê duyệt Phương án cổ phần hoá vào tháng 8/2016; Đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài tháng 10/2016; Tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, đăng ký doanh nghiệp, ra mắt công ty cổ phần vào tháng 12/2016.

PVN đã thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hoá, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hoá để tổ chức triển khai kế hoạch cổ phần hoá PV Power; ban hành các quyết định phê duyệt chi phí, kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn, phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp.

PVN đã thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hoá, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hoá để tổ chức triển khai kế hoạch cổ phần hoá PV Power; ban hành các quyết định phê duyệt chi phí, kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn, phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp.

Giai đoạn 2012-2015, PV Power đã hoàn thành xuất sắc, vượt mức kế hoạch tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, PV Power cũng đã triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu đảm bảo mục tiêu và tiến độ phê duyệt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện cổ phần hóa Công ty Mẹ - PV Power trong năm 2016.

Đại diện lãnh đạo PV Power cho biết, để đẩy nhanh tiến độ triển khai cổ phần hoá, trong thời gian tới PV Power sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để phấn đấu hoàn thành xác định giá trị doanh nghiệp và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo thực hiện công bố giá trị doanh nghiệp trong tháng 6/2016.

Trong tháng 6, xây dựng phương án sắp xếp lao động, xác định số lượng cổ phần bán ưu đãi trong tháng 6/2016.

Đồng thời hoàn thành việc xây dựng phương án sản xuất kinh doanh 5 năm sau cổ phần hóa của PV Power trong tháng 6/2016.

Thời gian qua, PV Power đã tích cực triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu Công ty Mẹ - PV Power, tập trung vào các công việc như: sắp xếp tổ chức lại các đơn vị thành viên, quyết liệt thực hiện thoái vốn tại các công ty con và công ty liên kết (đã thoái toàn bộ vốn tại 2 công ty con và 4 công ty liên kết), bàn giao Nhà máy Phong điện Phú Quý cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và nhận bàn giao Nhà máy Điện Vũng Áng 1 từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Phục vụ cho công tác xác định giá trị doanh nghiệp, PV Power đã chủ động xử lý các vấn đề tài chính theo quy định tại Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 của Bộ Tài chính, tập trung vào phân loại lại tài sản theo các nhóm; thực hiện xác định các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả; đối chiếu, xác nhận các khoản đầu tư tài chính, các khoản được chia, các khoản nhận góp vốn và phân tích kết quả các hoạt động đầu tư.

Thực hiện đối chiếu, xác nhận công nợ để phục vụ công tác xác định giá trị doanh nghiệp, đồng thời đôn đốc thực hiện xử lý thu hồi các khoản công nợ theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, PV Power đã chỉ đạo rà soát, thống kê, giao nhiệm vụ cho các Ban Chuyên môn và các đơn vị thành viên chuẩn bị các hồ sơ pháp lý, các tài liệu, số liệu về tài sản, tài chính, công nợ, hợp đồng thương mại và tín dụng, hồ sơ sử dụng đất, lao động, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh 5 năm sau cổ phần hoá... để đảm bảo tiến độ nhanh nhất.

Ngoài ra, PV Power đã làm việc với Thanh tra Bộ Tài chính để có báo cáo thanh tra phục vụ việc lập và hiệu chỉnh báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Mẹ - PV Power, làm căn cứ xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa; thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, mời cơ quan thuế vào kiểm tra, quyết toán các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước trước thời điểm thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp.

Hiện nay, PV Power đang phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng phương án cổ phần hoá để sớm trình Ban Chỉ đạo phê duyệt bao gồm các nội dung: phương án kinh doanh; kế hoạch tài chính, cấu trúc tài chính và dự kiến quy mô vốn điều lệ sau CPH; phương án lao động, chào bán cổ phần ưu đãi cho cán bộ công nhân viên; cơ cấu tổ chức và dự thảo điều lệ, phương án sử dụng đất, phương án phân phối và chào bán cổ phần... theo quy định tại Nghị định 59/NĐ-CP.

PV Power cũng đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều nhà đầu tư nước ngoài như SK, Kospo, Tohoku, Tan Power... để tham gia vào quá trình cổ phần hoá và thoái vốn tại các công ty liên kết.

PV Power đang phối hợp với đơn vị tư vấn để đề xuất Ban Chỉ đạo cổ phần hoá cho phép triển khai ký hợp đồng tư vấn tìm kiếm cổ đông chiến lược để xây dựng tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược, xây dựng Phòng Dữ liệu (Dataroom) chuẩn bị sẵn sàng các thông tin cung cấp cho nhà đầu tư; xây dựng bản chào bán cổ phần chi tiết cho đối tác chiến lược có tiềm năng.../.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

12 dự án thua lỗ của ngành công thương bước đầu đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn cần có sự hỗ trợ quyết liệt hơn nữa về mặt chính sách để có thể hoạt động trở lại theo cơ chế thị trường như mục tiêu Chính phủ đề ra.