THỜI SỰ

Tổng thống Mỹ bác dự án xây dựng đường ống Keystone XL

Facebook Share

BNEWS.VNTổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức bác dự án xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL nối giữa Canada và Mỹ, chấm dứt nhiều năm tranh cãi về dự án này.

<p id="insertImage4374"><img alt="" src="http://image.bnews.vn/MediaUpload/Content/2015/11/07/122319_obama-keystone-composite.jpg" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" /></p><p style="text-align:center;"><em>Tổng thống Mỹ Barack Obama đ&atilde; ch&iacute;nh thức b&aacute;c bo dự &aacute;n x&acirc;y dựng đường ống Keystone XL. Nguồn: www.cbc.ca</em></p><p>Người đứng đầu Nh&agrave; trắng nhấn mạnh, dự &aacute;n Keystone XL sẽ kh&ocirc;ng phục vụ cho c&aacute;c lợi &iacute;ch quốc gia của Mỹ, kh&ocirc;ng đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o tăng trưởng kinh tế d&agrave;i hạn hay l&agrave;m giảm gi&aacute; kh&iacute; đốt cũng như bảo vệ m&ocirc;i trường. Theo l&yacute; giải của &ocirc;ng Obama, nước Mỹ giờ đ&acirc;y c&oacute; vai tr&ograve; đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi kh&iacute; hậu, do vậy việc th&ocirc;ng qua dự &aacute;n n&agrave;y sẽ ảnh hưởng đến vị thế của Washington. </p><p>Quyết định của &ocirc;ng Obama được cho l&agrave; đ&ograve;n bất ngờ đối với t&acirc;n Thủ tướng Canada Justin Trudeau, người mới nhậm chức c&aacute;ch đ&acirc;y 2 ng&agrave;y v&agrave; cam kết cải thiện quan hệ với Washington. Tuy b&agrave;y tỏ sự thất vọng trước quyết định tr&ecirc;n, song Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Canada-Mỹ v&agrave; hy vọng về sự khởi đầu mới với ch&iacute;nh quyền Tổng thống Obama nhằm tăng cường mối quan hệ song phương tr&ecirc;n tinh thần hợp t&aacute;c v&agrave; hữu nghị. </p><p>Động th&aacute;i tr&ecirc;n của Tổng thống Obama đ&atilde; ảnh hưởng đến tập đo&agrave;n TransCanada của Canada - đơn vị chủ chốt tham gia x&acirc;y dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL. Cố phiếu của tập đo&agrave;n n&agrave;y ngay lập tức đ&atilde; giảm 5%. Tuy nhi&ecirc;n, l&atilde;nh đạo Tập đo&agrave;n TransCanada khẳng định sẽ kh&ocirc;ng từ bỏ dự &aacute;n tr&ecirc;n v&agrave; hy vọng người kế nhiệm Tổng thống Obama sẽ ủng hộ dự &aacute;n năng lượng đầy tham vọng n&agrave;y. </p><p id="insertImage4375"><img alt="" src="http://image.bnews.vn/MediaUpload/Content/2015/11/07/122444_cp-keystone-pipeline.jpg" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" /></p><p style="text-align:center;"><em>Sơ đồ tuyến đường ống Keystone XL. Nguồn: www.cbc.ca</em></p><p>Dự &aacute;n Keystone XL do tập đo&agrave;n TransCanada Corp của Canada v&agrave; tập đo&agrave;n ConocoPhillips của Mỹ đề xuất năm 2008 với tổng vốn đầu tư 7 tỷ USD. Với chiều d&agrave;i 3.462 km chạy qua 6 bang của Mỹ, tuyến đường ống n&agrave;y dự kiến được x&acirc;y dựng theo hai giai đoạn v&agrave; khi ho&agrave;n tất c&oacute; thể vận chuyển hơn 800.000 th&ugrave;ng dầu/ng&agrave;y từ c&aacute;c mỏ dầu ở Canada tới c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y lọc dầu ở c&aacute;c bang bờ biển ph&iacute;a Nam nước Mỹ .</p><p>C&aacute;c nh&oacute;m hoạt động về m&ocirc;i trường ở cả Mỹ v&agrave; Canada phản đối v&igrave; lo ngại dự &aacute;n n&agrave;y sẽ ph&aacute; hủy m&ocirc;i trường v&agrave; hệ sinh th&aacute;i những nơi đường ống chạy qua. Trong khi đ&oacute;, c&aacute;c nh&agrave; lập ph&aacute;p của phe Cộng h&ograve;a coi dự &aacute;n Keystone XL l&agrave; ưu ti&ecirc;n h&agrave;ng đầu khi đảng n&agrave;y nắm quyền l&atilde;nh đạo lưỡng viện Quốc hội, cho rằng đ&acirc;y l&agrave; dự &aacute;n gi&uacute;p tạo th&ecirc;m việc l&agrave;m cũng như tăng sự độc lập về năng lượng của Mỹ./. </p><p><strong>TTXVN</strong><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></p>

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)
VIDEO

Tại thành phố New York-Mỹ vẫn có những hàng rong trên phố, thế nhưng những hàng rong này lại được cấp phép, hoạt động theo quy định chặt chẽ của chính quyền địa phương.