1. >

VPH: Hủy phương án chào bán cổ phiếu

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH) vừa công bố Quyết định của HĐQT về việc hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

VPH: Hủy phương án chào bán cổ phiếu
Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất xin ý kiến cổ đông về việc:

Huỷ bỏ nội dung chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi bỏ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đợt phát hành cổ phiếu trả thù lao cho HĐQT vẫn được giữ nguyên theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, với nội dung chi tiết như sau:

Đợt 1: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (phương án phát hành cổ phiếu để trả thù lao cho HDQT)

Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả thù lao cho HĐQT do hoàn thành vượt kế hoạch năm 2015, theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHCĐ thường niên thông qua tại Nghị quyết số 02/2016/NQ-VPH ngày 26/04/2016.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành Đọt 1: 760.000 cổ phiếu.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.600.000.000 đồng.

Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành Đọt 1: 46.072.675 cổ phiếu.

Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 460.726.750.000 đồng.

Đối tượng phát hành: tất cả các thành viên HĐQT, chi tiết tổng số cổ phiếu và tổng mệnh giá phát hành cho từng thành viên HĐQT được trả thù lao bằng số phiếu theo danh sách đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015.

Thời điểm thực hiện: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích họp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến Quý 3 năm 2016).

Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

sau khi điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận, đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu trả cổ tức và/hoặc thưởng để tăng vốn cổ phần) sẽ được thay đổi tương ứng như sau:

Đợt 2: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Mục đích phát hành: Phân phối lợi nhuận sau thuế và nguồn thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Phương thức phát hành: Thực hiện quyền.

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn thành phát hành Đọt 1: 46.072.675 CP.

Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành Đợt 1: 460.726.750.000 đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15. Tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phiếu sẽ được nhận 15 (mười lăm) cổ phiếu phát hành thêm.

Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành Đợt 2: 6.910.901 CP.

Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 69.109.010.000 đồng.

Tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành Đợt 2: 52.983.576 CP.

Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành: 529.835.760.000 đồng

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh do làm tròn số (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Vỉ dụ: cổ đông đang sở hữu 89 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thì số cổ phiếu dược quyền nhận thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ là 13,35 cổ phiếu; khi đó sổ cổ phiếu được nhận thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 13 cổ phiếu).

Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách được nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nguồn vốn thực hiện:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:    92.145.350.000 đồng 

Thời điểm thực hiện: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến trong Quý 3 hoặc Quý 4 năm 2016).

Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.

Ngoài nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc i) huỷ bỏ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ii) điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, các nội dung khác của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2016/NQ-VPH ngày 26 tháng 04 năm 2016 không thay đổi.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.