1. >

Hà Đô lên kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2019

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra vào ngày 18/04 tới đây.

Hà Đô lên kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2019

HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua cổ tức năm 2018 là 35%, trong đó công ty đã tiến hành chi trả cổ tức đợt 1/2018 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Công ty sẽ trả cổ tức đợt 2/2018 bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Dự kiến Tập đoàn Hà Đô sẽ phát hành 23,7 triệu cổ phiếu trong đợt trả cổ tức này.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2019 với tỷ lệ là 30% vốn điều lệ, căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của công ty tại thời điểm tạm ứng. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức và hình thức chi trả.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Mặc dù biết giá điện đã tăng từ 20/3 nhưng đến khi cầm hóa đơn tiền điện tháng này trên tay, một số hộ dân sửng sốt vì tiền điện phải trả cao gấp rưỡi so với tháng trước.

ncif