[Photo] Quần thể Hòn Yến - Thắng cảnh cấp Quốc gia

Quần thể Hòn Yến là danh thắng có giá trị tự nhiên, từ địa chất đến hệ động thực vật, đa dạng sinh học; có giá trị về văn hóa, lịch sử; có tiềm năng phát triển du lịch ven biển hấp dẫn.

TTXVN |

Facebook Share