CPTPP và câu chuyện "Không bao giờ bỏ cuộc"

12-03-2018 10:54 Tiêu điểm kinh tế

Để CPTPP phát huy lợi ích đối với Việt Nam cả về kinh tế, chính trị và đối ngoại, yếu tố quan trọng là phải có một chương trình hành động mang tính tổng thể của đất nước, của nền kinh tế để chuẩn bị cho việc thực thi cam kết hội nhập.