1. >

Chương trình đánh giá quản trị công ty 2017 có gì mới?

Facebook Share

BNEWS.VN Những đánh giá tổng quan về chất lượng quản trị công ty của doanh nghiệp niêm yết sẽ góp phần thiết lập cơ chế “cưỡng chế thực thi mềm”.

Chương trình đánh giá quản trị công ty 2017 có gì mới?

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trước nhu cầu phát triển của thị trường chứng khoán, cũng như trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, việc thúc đẩy xây dựng khung pháp lý, thể chế và cơ chế thực hành quản trị công ty tại thị trường Việt Nam là hết sức cần thiết.

Nếu như trong các chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch của HNX những năm trước, các tiêu chí đánh giá tập trung vào cả 5 nội dung quản trị công ty theo Bộ Nguyên tắc quản trị công ty của OECD ((Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, hiện có 34 thành viên, hầu hết trong số đó là các quốc gia có thu nhập cao).

Trong đó, số lượng tiêu chí về công bố thông tin chiếm đa số (46%) thì năm nay các tiêu chí đánh giá sẽ được phân bố đều trong tất cả các lĩnh vực nhằm đánh giá chất lượng quản trị công ty một cách tổng quát hơn.

Mục tiêu của chương trình năm nay nhằm đưa ra những đánh giá tổng quan về chất lượng quản trị công ty của doanh nghiệp niêm yết làm cơ sở phân tích dữ liệu cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp niêm yết, góp phần thiết lập cơ chế “cưỡng chế thực thi mềm” để thúc đẩy nhận thức và hành vi liên quan đến quản trị công ty.

Đối tượng được đánh giá là toàn bộ doanh nghiệp đang niêm yết trên HNX đến trước ngày 20/4/2017, không tính những doanh nghiệp hủy niêm yết, tổng cộng có 352 doanh nghiệp.

Bộ tiêu chí đánh giá được xây dựng dựa trên các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề quản trị công ty, trong đó có Luật Doanh nghiệp, Thông tư 121/2012/TT-BTC và Thông tư 155/2015/TT-BTC và các khuyến nghị theo các thông lệ quốc tế.

Bộ tiêu chí bao gồm 70 câu hỏi chia thành 2 nhóm chính là nhóm các tiêu chí tuân thủ các quy định pháp lý và nhóm các tiêu chí áp dụng các thông lệ quốc tế. Bốn lĩnh vực chính được đánh giá là: Quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông và các chức năng sở hữu cơ bản; vai trò của các bên liên quan; công bố thông tin và minh bạch; trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Việc đánh giá được thực hiện từ góc nhìn của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp niêm yết, theo đó nguồn dữ liệu đánh giá sẽ dựa trên các thông tin được doanh nghiệp niêm yết công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông tin công bố sẽ bao gồm toàn bộ các thông tin doanh nghiệp niêm yết công bố cho năm tài chính 2016.

Các thông tin này được doanh nghiệp niêm yết cung cấp cho HNX theo quy định của pháp luật và các thông tin mà doanh nghiệp niêm yết công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.

Dữ liệu đánh giá bao gồm điều lệ, quy chế nội bộ vềquản trị công ty; các tài liệu, nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông; báo cáo tài chính quý, bán niên soát xét, kiểm toán năm; báo cáo thường niên; báo cáo tình hình quản trị công ty, các thông tin công bố định kỳ, bất thường; trang thông tin điện tử chính thức của doanh nghiệp (website) và các tài liệu bổ sung khác.

Để đảm bảo tính khách quan và chuyên nghiệp, việc đánh giá dữ liệu của chương trình vẫn sẽ được thực hiện bởi một đơn vị thứ ba độc lập.

Dự kiến, kết quả chương trình đánh giá sẽ được công bố và 30 doanh nghiệp có kết quả cao nhất sẽ được HNX tôn vinh tại Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết thường niên trong tháng 11 năm nay./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Trong sáng nay (25/6) diễn ra môn thi đầu tiên là Ngữ văn với hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 120 phút. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã huy động trên 4.000 thanh tra tất cả các khâu của kỳ thi.

ncif