Doanh nghiệp tăng vốn điều lệ có tiếp tục được ưu đãi thuế?

12:01' - 24/09/2023
BNEWS Dự án được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định pháp luật.

Công ty của bà L.T. có địa chỉ tại thôn Tiến Lợi, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, thành lập năm 2017, vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Năm 2022, công ty tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng. Bà T. hỏi, công ty bà được hưởng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thế nào?

Cục Thuế tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này như sau:
Căn cứ Khoản 5 Điều 72 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Khoản 4 Điều 19 Chương VI Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Điều 6 Thông tư số 151/2014/TT-BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC);

 

Căn cứ Điều 10; Khoản 1 Điều 11; Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp;
Căn cứ Phụ lục III Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Cục Thuế tỉnh Lào Cai trả lời theo nguyên tắc sau:
Dự án được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư. Trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải có dự án đầu tư và phải báo cáo dự án đầu tư cho cơ quan quản lý đầu tư theo quy định tại Khoản 5 Điều 72 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
Trường hợp doanh nghiệp đã đáp ứng đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định khi thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của dự án đó theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại.
Do đó trường hợp công ty bà điều chỉnh vốn điều lệ tăng lên 15 tỷ đồng nếu việc tăng vốn được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp đồng thời không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của dự án đó theo quy định thì công ty tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục