Gói mua sắm thường xuyên, đăng tin chọn nhà thầu thế nào?

06:30' - 30/04/2023
BNEWS Với kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm thường xuyên, bên mời thầu (đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên) đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo bà N.T.H.T tham khảo, Điều 12 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn như sau:

"Điều 12. Thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Thời gian đăng tải:

Thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư (đối với dự án đầu tư phát triển), bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) đăng tải trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Thông tin cơ bản về dự án được đăng tải đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Tài liệu đính kèm:

Chủ đầu tư (đối với dự án đầu tư phát triển), bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) phải đính kèm Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong quá trình đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu".

Theo đó, đối với kinh phí thường xuyên kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị có 2 gói bao gồm:

- Gói 1: Tư vấn lựa chọn nhà thầu

- Gói 2: Chào hàng cạnh tranh mua sắm

Bà T hỏi, kế hoạch lựa chọn nhà thầu là do bên đơn vị đăng rồi phân quyền gói số 2 cho đơn vị tư vấn đăng kết quả lựa chọn nhà thầu, hay đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu thực hiện đăng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói tư vấn lựa chọn nhà thầu và gói chào hàng cạnh tranh?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3 Điều 4 Luật Đấu thầu quy định bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

- Chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn;

- Đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên;

- Đơn vị mua sắm tập trung;

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức trực thuộc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12; Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư (đối với dự án đầu tư phát triển), bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) đăng tải trên Hệ thống trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Bên mời thầu đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm thường xuyên, bên mời thầu (đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên) đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục