Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

17:43' - 17/06/2018
Bnews Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 54/2018/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2019 – 2021.

Thông tư quy định, việc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 phải theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý thu, chi ngân sách, trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước; quán triệt chủ trương triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán. Trên cơ sở đó, phấn đấu tỷ lệ huy động từ thuế, phí so với giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2019 khoảng 21%.
Dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức và lợi nhuận sau thuế) năm 2019 bình quân chung cả nước tăng tối thiểu 12-14% so với đánh giá ước thực hiện năm 2018. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 4-6% so với đánh giá ước thực hiện năm 2018.
Đối với dự toán chi ngân sách Nhà nước, trường hợp dự toán chi đầu tư phát triển phải đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Tuy nhiên, tổng mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển hằng năm của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện một số chương trình, dự án lớn, đặc biệt quan trọng có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tối đa không vượt quá 30% tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách trung ương.
Dự toán chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước cần chi tiết theo các lĩnh vực chi phù hợp với quy định của Luật ngân sách Nhà nước và sắp xếp các dự án theo thứ tự ưu tiên như: bố trí vốn đầy đủ theo phân kỳ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu; bố trí đủ vốn đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài...
Đối với dự toán chi cấp bù chênh lệch lãi suất, bổ sung nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi, căn cứ vào quy định của cấp có thẩm quyền, tình hình thực hiện năm 2018 và dự kiến những thay đổi về đối tượng, chính sách, nhiệm vụ năm 2019 để xây dựng dự toán chi theo quy định.
Trường hợp xây dựng dự toán chi thường xuyên, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước lập dự toán chi thường xuyên theo đúng lĩnh vực, đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm. Dự toán chi mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản phải căn cứ quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định; hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền...

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 23/7/2018./.

>>> Điều tiết phương thức quản lý, đảm bảo nguồn thu ngân sách Trung ương

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục