Khang Điền lên kế hoạch phát hành hơn 64 triệu cổ phiếu trả cổ tức và ESOP

09:40' - 19/05/2021
BNEWS Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, doanh nghiệp này dự kiến phát hành hơn 55,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ động hiện hữu, với tỷ lệ phát hành 10%, tương ứng với mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 10 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành được doanh nghiệp trích từ lợiu nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế tính đến 31/12/2020.

Đối với Chương trình ESOP, doanh nghiệp thông qua thực hiện phương án phát hành 8,4 triệu cổ phiếu, với mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Nguyên tắc xác định giá được căn cứ theo phê duyệt trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước đó.

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP là 1,5%, áp dụng đối với hội đồng quản trị và người lai động thuộc nhóm Khang Điền và các công ty con.

Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, nếu cán bộ, nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán, Hội đồng quản trị có thể quyết định hủy số lượng cổ phần còn lại chưa được đăng ký mua hoặc tiếp tục phân phối cho đối tượng phát hành đã được lựa chọn ở trên với mức giá không thấp hơn 15.000 đồng cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Cổ phần mới phát hành theo Chương trình ESOP trong đợt chào bán này chịu hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Số vốn thu được từ đợt chào bán được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh cho doanh nghiệp.

Theo Khang Điền, cả hai giao dịch trên dự kiến được thực hiện trong quý II/2021, sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục