Lịch cắt điện tại Quảng Nam ngày mai 30/10 cập nhật mới nhất

14:30' - 29/10/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch ngừng cung cấp điện Quảng Nam) ngày mai 30/10 cập nhật mới nhất được công ty Điện lực Quảng Nam thông báo như sau:
ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
ĐL Núi Thành BC23BJ04 Long Bình 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BC23BT07 Tam Quang 2 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BC23BT09 KDC Tam Quang 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BC23BT10 Tam Quang 3 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BC23BT11 Tam Quang 1 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duy
ĐL Núi Thành BC23BT17 Kỳ Hà 1. 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BC23BT19 Kỳ Hà 2. 06:00 ngày 30/10/2020 12:00 ngày 30/10/2020 Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BC23BT30 UB Tam Quang 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BC23BT31 T6 Tam Quang 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BC23BT33 Thanh Long 2 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BC23BT34 TBA Trung Toàn 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BC23BT41 KDC Tam Quang 1-1 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BH23BA30 Đạt phương - Khối 3 TTNT 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BH23BS93 Cảnh sát biển T4 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BH23BT01 Trạm Thép Trường Thành K41 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BH23BT06 Thép Trường Thành 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BH23BT13 Hải Quan KH 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BH23BT14 Bưu điện An Hoà 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BH23BT15 Phá dỡ tàu 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BH23BT16 Công Ty Sông Thu 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BH23BT18 Cảng Kỳ Hà 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BH23BT20 Đồn BPhòng 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BH23BT25 NĐ Tam Quang 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BH23BT27 Cảnh Sát Biển T3 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BH23BT28 Cảnh Sát Biển T1 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BH23BT29 Cảnh Sát Biển T2 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BH23BT32 Tuấn Vũ 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BH23BT33 NĐ Bình An 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BH23BT34 Phạm Hoài Nhơn 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BH23BT35 An Hải Tây 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BH23BT36 An Hải Đông 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BH23BT37 Cảnh sát biển T5 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BH23BT38 Cục Hậu Cần Quân Khu 5 06:00 ngày 30/10/2020 07:00 ngày 30/10/2020 Tháo lèo trụ 93/95/6 XT 473E154 để Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Núi Thành BH23BT40 Cảng Cá Kỳ Hà T1 06:00 ngày 30/10/2020 12:00 ngày 30/10/2020 Công ty TNHH XD Điện Phúc Lộc Khang thay xà, thay dây, đấu nối TBA XDM Sơn Hà T2 từ trụ 93/95/10 đếb 93/95/11 nhánh rẽ Kỳ Hà (khách hàng yêu cầu cắt điện) Đã duyệt
ĐL Điện Bàn IC23ID01 HTX Điện Nam3 (Nam La) 06:30 ngày 30/10/2020 11:30 ngày 30/10/2020 Điện lực Điện Bàn công tác đấu lèo trụ 106, 127 ĐZ sau MC Lai Nghi (XLSC sau bão lụt), kết hợp thay MBA Sông Lai XT 477E157 Đã duyệt
ĐL Điện Bàn IC23IP03 Thôn 6 Điện Minh 06:30 ngày 30/10/2020 11:30 ngày 30/10/2020 Điện lực Điện Bàn công tác đấu lèo trụ 106, 127 ĐZ sau MC Lai Nghi (XLSC sau bão lụt), kết hợp thay MBA Sông Lai XT 477E157 Đã duyệt
ĐL Điện Bàn IC23IS02 Trạm Gò Đinh 06:30 ngày 30/10/2020 11:30 ngày 30/10/2020 Điện lực Điện Bàn công tác đấu lèo trụ 106, 127 ĐZ sau MC Lai Nghi (XLSC sau bão lụt), kết hợp thay MBA Sông Lai XT 477E157 Đã duyệt
ĐL Điện Bàn IC23IS03 Triêm Đông 06:30 ngày 30/10/2020 11:30 ngày 30/10/2020 Điện lực Điện Bàn công tác đấu lèo trụ 106, 127 ĐZ sau MC Lai Nghi (XLSC sau bão lụt), kết hợp thay MBA Sông Lai XT 477E157 Đã duyệt
ĐL Điện Bàn IC23IS04 Uất Lũy 06:30 ngày 30/10/2020 11:30 ngày 30/10/2020 Điện lực Điện Bàn công tác đấu lèo trụ 106, 127 ĐZ sau MC Lai Nghi (XLSC sau bão lụt), kết hợp thay MBA Sông Lai XT 477E157 Đã duyệt
ĐL Điện Bàn IH23ID02 Sông Lai 06:30 ngày 30/10/2020 11:30 ngày 30/10/2020 Điện lực Điện Bàn công tác đấu lèo trụ 106, 127 ĐZ sau MC Lai Nghi (XLSC sau bão lụt), kết hợp thay MBA Sông Lai XT 477E157 Đã duyệ

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục