Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 5/2

12:30' - 04/02/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 5/2.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 5/2 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phù CátGC530601TBA UB Cát Thắng06:30 ngày 05/02/2021 12:30 ngày 05/02/2021 - Cải tạo, Dựng cột chen , lắp xà NR Đập dâng Lão Tâm ( cột 260/75A ) Khoảng cột 260/75- 260/76 - XT 476/PCA theo đề nghị Sở NN tỉnh Bình Định- - Thay 03 FCO NR Long Hậu - Bảo dưỡng , bọc lèo NR UB Cát Thắng - XT 476/PCA - Bảo dưỡng , bọc lèo NR Mỹ Bình - XT 476/PCA - Bảo dưỡng TBA Vĩnh Phú - XT 473/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530602TBA Long Hậu06:30 ngày 05/02/2021 12:30 ngày 05/02/2021 - Cải tạo, Dựng cột chen , lắp xà NR Đập dâng Lão Tâm ( cột 260/75A ) Khoảng cột 260/75- 260/76 - XT 476/PCA theo đề nghị Sở NN tỉnh Bình Định- - Thay 03 FCO NR Long Hậu - Bảo dưỡng , bọc lèo NR UB Cát Thắng - XT 476/PCA - Bảo dưỡng , bọc lèo NR Mỹ Bình - XT 476/PCA - Bảo dưỡng TBA Vĩnh Phú - XT 473/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530603TBA Long Hậu 206:30 ngày 05/02/2021 12:30 ngày 05/02/2021 - Cải tạo, Dựng cột chen , lắp xà NR Đập dâng Lão Tâm ( cột 260/75A ) Khoảng cột 260/75- 260/76 - XT 476/PCA theo đề nghị Sở NN tỉnh Bình Định- - Thay 03 FCO NR Long Hậu - Bảo dưỡng , bọc lèo NR UB Cát Thắng - XT 476/PCA - Bảo dưỡng , bọc lèo NR Mỹ Bình - XT 476/PCA - Bảo dưỡng TBA Vĩnh Phú - XT 473/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530604TBA Vĩnh Phú06:30 ngày 05/02/2021 12:30 ngày 05/02/2021 - Cải tạo, Dựng cột chen , lắp xà NR Đập dâng Lão Tâm ( cột 260/75A ) Khoảng cột 260/75- 260/76 - XT 476/PCA theo đề nghị Sở NN tỉnh Bình Định- - Thay 03 FCO NR Long Hậu - Bảo dưỡng , bọc lèo NR UB Cát Thắng - XT 476/PCA - Bảo dưỡng , bọc lèo NR Mỹ Bình - XT 476/PCA - Bảo dưỡng TBA Vĩnh Phú - XT 473/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530605TBA Vĩnh Phú 206:30 ngày 05/02/2021 12:30 ngày 05/02/2021 - Cải tạo, Dựng cột chen , lắp xà NR Đập dâng Lão Tâm ( cột 260/75A ) Khoảng cột 260/75- 260/76 - XT 476/PCA theo đề nghị Sở NN tỉnh Bình Định- - Thay 03 FCO NR Long Hậu - Bảo dưỡng , bọc lèo NR UB Cát Thắng - XT 476/PCA - Bảo dưỡng , bọc lèo NR Mỹ Bình - XT 476/PCA - Bảo dưỡng TBA Vĩnh Phú - XT 473/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530606TBA Hưng Trị06:30 ngày 05/02/2021 12:30 ngày 05/02/2021 - Cải tạo, Dựng cột chen , lắp xà NR Đập dâng Lão Tâm ( cột 260/75A ) Khoảng cột 260/75- 260/76 - XT 476/PCA theo đề nghị Sở NN tỉnh Bình Định- - Thay 03 FCO NR Long Hậu - Bảo dưỡng , bọc lèo NR UB Cát Thắng - XT 476/PCA - Bảo dưỡng , bọc lèo NR Mỹ Bình - XT 476/PCA - Bảo dưỡng TBA Vĩnh Phú - XT 473/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530607TBA Mỹ Bình06:30 ngày 05/02/2021 12:30 ngày 05/02/2021 - Cải tạo, Dựng cột chen , lắp xà NR Đập dâng Lão Tâm ( cột 260/75A ) Khoảng cột 260/75- 260/76 - XT 476/PCA theo đề nghị Sở NN tỉnh Bình Định- - Thay 03 FCO NR Long Hậu - Bảo dưỡng , bọc lèo NR UB Cát Thắng - XT 476/PCA - Bảo dưỡng , bọc lèo NR Mỹ Bình - XT 476/PCA - Bảo dưỡng TBA Vĩnh Phú - XT 473/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530625TBA Hưng Mỹ 406:30 ngày 05/02/2021 12:30 ngày 05/02/2021 - Cải tạo, Dựng cột chen , lắp xà NR Đập dâng Lão Tâm ( cột 260/75A ) Khoảng cột 260/75- 260/76 - XT 476/PCA theo đề nghị Sở NN tỉnh Bình Định- - Thay 03 FCO NR Long Hậu - Bảo dưỡng , bọc lèo NR UB Cát Thắng - XT 476/PCA - Bảo dưỡng , bọc lèo NR Mỹ Bình - XT 476/PCA - Bảo dưỡng TBA Vĩnh Phú - XT 473/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530626TBA Đại Hữu06:30 ngày 05/02/2021 12:30 ngày 05/02/2021 - Cải tạo, Dựng cột chen , lắp xà NR Đập dâng Lão Tâm ( cột 260/75A ) Khoảng cột 260/75- 260/76 - XT 476/PCA theo đề nghị Sở NN tỉnh Bình Định- - Thay 03 FCO NR Long Hậu - Bảo dưỡng , bọc lèo NR UB Cát Thắng - XT 476/PCA - Bảo dưỡng , bọc lèo NR Mỹ Bình - XT 476/PCA - Bảo dưỡng TBA Vĩnh Phú - XT 473/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530627TBA Chánh Mẫn06:30 ngày 05/02/2021 12:30 ngày 05/02/2021 - Cải tạo, Dựng cột chen , lắp xà NR Đập dâng Lão Tâm ( cột 260/75A ) Khoảng cột 260/75- 260/76 - XT 476/PCA theo đề nghị Sở NN tỉnh Bình Định- - Thay 03 FCO NR Long Hậu - Bảo dưỡng , bọc lèo NR UB Cát Thắng - XT 476/PCA - Bảo dưỡng , bọc lèo NR Mỹ Bình - XT 476/PCA - Bảo dưỡng TBA Vĩnh Phú - XT 473/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530631TBA Đại Hào06:30 ngày 05/02/2021 12:30 ngày 05/02/2021 - Cải tạo, Dựng cột chen , lắp xà NR Đập dâng Lão Tâm ( cột 260/75A ) Khoảng cột 260/75- 260/76 - XT 476/PCA theo đề nghị Sở NN tỉnh Bình Định- - Thay 03 FCO NR Long Hậu - Bảo dưỡng , bọc lèo NR UB Cát Thắng - XT 476/PCA - Bảo dưỡng , bọc lèo NR Mỹ Bình - XT 476/PCA - Bảo dưỡng TBA Vĩnh Phú - XT 473/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530859Đại Hào 206:30 ngày 05/02/2021 12:30 ngày 05/02/2021 - Cải tạo, Dựng cột chen , lắp xà NR Đập dâng Lão Tâm ( cột 260/75A ) Khoảng cột 260/75- 260/76 - XT 476/PCA theo đề nghị Sở NN tỉnh Bình Định- - Thay 03 FCO NR Long Hậu - Bảo dưỡng , bọc lèo NR UB Cát Thắng - XT 476/PCA - Bảo dưỡng , bọc lèo NR Mỹ Bình - XT 476/PCA - Bảo dưỡng TBA Vĩnh Phú - XT 473/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530861Chánh Mẫn 206:30 ngày 05/02/2021 12:30 ngày 05/02/2021 - Cải tạo, Dựng cột chen , lắp xà NR Đập dâng Lão Tâm ( cột 260/75A ) Khoảng cột 260/75- 260/76 - XT 476/PCA theo đề nghị Sở NN tỉnh Bình Định- - Thay 03 FCO NR Long Hậu - Bảo dưỡng , bọc lèo NR UB Cát Thắng - XT 476/PCA - Bảo dưỡng , bọc lèo NR Mỹ Bình - XT 476/PCA - Bảo dưỡng TBA Vĩnh Phú - XT 473/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539046Xử lý nước06:30 ngày 05/02/2021 12:30 ngày 05/02/2021 - Cải tạo, Dựng cột chen , lắp xà NR Đập dâng Lão Tâm ( cột 260/75A ) Khoảng cột 260/75- 260/76 - XT 476/PCA theo đề nghị Sở NN tỉnh Bình Định- - Thay 03 FCO NR Long Hậu - Bảo dưỡng , bọc lèo NR UB Cát Thắng - XT 476/PCA - Bảo dưỡng , bọc lèo NR Mỹ Bình - XT 476/PCA - Bảo dưỡng TBA Vĩnh Phú - XT 473/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539148Chiếu sáng Cát Thắng06:30 ngày 05/02/2021 12:30 ngày 05/02/2021 - Cải tạo, Dựng cột chen , lắp xà NR Đập dâng Lão Tâm ( cột 260/75A ) Khoảng cột 260/75- 260/76 - XT 476/PCA theo đề nghị Sở NN tỉnh Bình Định- - Thay 03 FCO NR Long Hậu - Bảo dưỡng , bọc lèo NR UB Cát Thắng - XT 476/PCA - Bảo dưỡng , bọc lèo NR Mỹ Bình - XT 476/PCA - Bảo dưỡng TBA Vĩnh Phú - XT 473/PCAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530437Tam Hòa 207:00 ngày 05/02/2021 11:30 ngày 05/02/2021 Lắp lại máy cắt sau khi sữa chữa xongĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530438Nhơn Phong 207:00 ngày 05/02/2021 11:30 ngày 05/02/2021 Lắp lại máy cắt sau khi sữa chữa xongĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530440Tân Dân 207:00 ngày 05/02/2021 11:30 ngày 05/02/2021 Lắp lại máy cắt sau khi sữa chữa xongĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530442TBA KDC Liêm Định07:00 ngày 05/02/2021 11:30 ngày 05/02/2021 Lắp lại máy cắt sau khi sữa chữa xongĐã duyệt
Điện lực An NhơnBD534080Trọng Nguyên SOLAR07:00 ngày 05/02/2021 11:30 ngày 05/02/2021 Lắp lại máy cắt sau khi sữa chữa xongĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534058TBA TCN Bò Sữa Hiếu Ngọc07:00 ngày 05/02/2021 16:30 ngày 05/02/2021 Lắp Recloser đường dây 22kV (NR. Sở Nhíp) thuộc công trình ĐMT Năng Lượng Xanh Đông Dương.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534061TBA Gạch Phương Nam07:00 ngày 05/02/2021 16:30 ngày 05/02/2021 Lắp Recloser đường dây 22kV (NR. Sở Nhíp) thuộc công trình ĐMT Năng Lượng Xanh Đông Dương.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534062TBA BALE Tây Sơn07:00 ngày 05/02/2021 16:30 ngày 05/02/2021 Lắp Recloser đường dây 22kV (NR. Sở Nhíp) thuộc công trình ĐMT Năng Lượng Xanh Đông Dương.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534065TBA Bê Tông Hiếu Ngọc 207:00 ngày 05/02/2021 16:30 ngày 05/02/2021 Lắp Recloser đường dây 22kV (NR. Sở Nhíp) thuộc công trình ĐMT Năng Lượng Xanh Đông Dương.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539041TBA Hiếu Ngọc07:00 ngày 05/02/2021 08:30 ngày 05/02/2021 Tháo lèo đường dây 22kV phục vụ công tác lắp đặt thiết bị ĐZ22kV thuộc công trình ĐMT Năng Lượng Xanh Đông Dương.Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC535139TBA Song Võ10:45 ngày 05/02/2021 12:15 ngày 05/02/2021 Thay 3FCO TBA Sông Võ-XT475TQU bằng phương pháp HotlineĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC573204TBA Ngọc An 213:30 ngày 05/02/2021 15:30 ngày 05/02/2021 Thay 3FCO nhánh rẽ Ngọc An 2-XT471TQU bằng phương pháp hotlineĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC573205TBA Bình Phú13:30 ngày 05/02/2021 15:30 ngày 05/02/2021 Thay 3FCO nhánh rẽ Ngọc An 2-XT471TQU bằng phương pháp hotlineĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC573206TBA Bình Ninh13:30 ngày 05/02/2021 15:30 ngày 05/02/2021 Thay 3FCO nhánh rẽ Ngọc An 2-XT471TQU bằng phương pháp hotlineĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC573224TBA Ngọc An Đông13:30 ngày 05/02/2021 15:30 ngày 05/02/2021 Thay 3FCO nhánh rẽ Ngọc An 2-XT471TQU bằng phương pháp hotlineĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục