Phát hành sách Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2020 – 2025

16:33' - 15/10/2021
BNEWS Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã in và phát hành sách Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điều lệ được in với nội dung song ngữ tiếng Việt - tiếng Anh.

Thực hiện Kế hoạch số 576/KH-LMHTXVN ngày 25/8 về Kế hoạch Tổ chức thực hiện Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, trong tháng 10/2021, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã in và phát hành sách Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điều lệ được in với nội dung song ngữ tiếng Việt - tiếng Anh.

Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thông qua; được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 23/7/2021, thay thế Điều lệ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 24/01/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 23/7/2021.
Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam gồm phần mở đầu, 8 chương, 29 điều và tăng 2 điều so với Điều lệ cũ; trong đó, chuyển 1 chương về Ủy ban Kiểm tra thành một điều; bổ sung 1 chương về Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh.
Cụ thể, Chương I quy định chung gồm 5 điều. Chương II là chức năng, nhiệm vụ 2 điều. Chương III tập trung về thành viên 5 điều. Chương IV về tổ chức hoạt động 9 điều. Chương V Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh gồm 2 điều. Chương VI về tài sản, tài chính 2 điều. Chương VII khen thưởng, kỷ luật 2 điều. Chương VIII tập trung vào điều khoản thi hành có 2 điều.
Nội dung cuốn sách Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm có: Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 23/7/2021 về Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ và toàn bộ 8 chương 29 điều có trong Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục