Quản lý vật liệu nổ công nghiệp: Bộ Công Thương nói gì?

12:53' - 09/08/2017
BNEWS Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 5/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý đối với vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 ngày 20/ 6/2017 của Quốc hội khóa 14 (Luật).

Mặt khác, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội và phòng chống cháy nổ.

Kế hoạch cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải xác định cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm được quy định tại Luật; các nội dung chưa phù hợp thực tiễn để đề xuất, xây dựng Nghị định, Thông tư, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đảm bảo đồng bộ với hiệu lực thi hành của Luật.

Theo đó, Bộ Công Thương giao Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng Nghị định, Thông tư, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bảo đảm chất lượng và tiến độ phù hợp với hiệu lực thi hành của Luật.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch và chủ trì việc phổ biến, hướng dẫn Luật, Nghị định, Thông tư liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ khi các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành.
Vụ Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác quản lý chất lượng vật liệu nổ công nghiệp của các đơn vị sản xuất thuốc nổ, kíp nổ… bảo đảm đúng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Đồng thời, thực hiện đánh giá, thẩm định sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp mới để đưa vào Danh mục vật liệu nổ công nghiệp theo quy định.
Cục Hóa chất thực hiện nghiêm công tác thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm khi cấp Giấy phép liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý kinh doanh tiền chất thuốc nổ, xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp.

Mặt khác, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Thanh tra Bộ để hướng dẫn các quy định của pháp luật.

Đáng lưu ý là Cục Hóa chất phải tổng hợp tình hình quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi quản lý báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 25/12 hàng năm.
Riêng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương. Cùng với đó, chủ trì rà soát để sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 02:2008/BCT và QCVN 01:2012/BCT…
Thanh tra Bộ phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Hóa chất hướng dẫn kỹ năng thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm cho các đơn vị quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.
Đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.....

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục