ban chi dao trung uong ve quan ly bien che lam viec ban thuong vu dang uy thong tan xa viet nam