chu tich hdqt ngan hang thuong mai co phan ngoai thuong viet nam