cong nhan huyen nong thon moi cho huyen quang xuong