giam doc benh vien nhi trung uong dot tu tai noi lam viec