hiep dinh doi tac toan dien va tien bo xuyen thai binh duong