khang dinh lap truong doi thoai trong van de bien dong