ky hop thu nhat hoi dong nhan dan thanh pho ho chi minh khoa x