my trung dat duoc thoa thuan thuong mai giai doan 1