ree du kien phat hanh 2 320 trai phieu khong chuyen doi