singapore dung dau ve chi so doi moi sang tao toan cau trong khu vuc