tai nan giao thong dac biet nghiem trong o quang binh