viec ap dung luat hop tac xa 2012 vao chuyen doi mo hinh san xuat theo kieu moi gan lien voi chuoi gia tri tao dau ra cho san pham da duoc nhieu hop tac xa tren dia ban huong ung