Tiết kiệm chi phí nhờ đơn giản hóa thủ tục hành chính

15:36' - 22/09/2020
BNEWS Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Bộ đã thực hiện rà soát 34 thủ tục hành chính, ban hành phương án đơn giản hóa 15/34 thủ tục hành chính, đạt 44,11%.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp trước khi đơn giản hóa khoảng trên 106,27 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa chỉ trên 28,9 tỷ đồng/năm, đạt tỷ lệ cắt giảm chi phí 72,8%.

Hiện Bộ đã ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ; đồng thời cập nhật, công khai 9 thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại website https://dichvucong.gov.vn.
Bên cạnh đó, Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ hoạt động ổn định, các thủ tục kết nối hải quan và dịch vụ công mức độ 2 cũng đã được tích hợp lên cổng dịch vụ công. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có dịch vụ 30 dịch vụ công trực tuyến chính thức được cung cấp ở mức độ 3,4.
Tính đến ngày 9/9/2020, các đơn vị chức năng thuộc Bộ đã tiếp nhận qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến 30.515 hồ sơ; trong đó đã cấp phép được 18.107 hồ sơ.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Bộ tiếp tục rà soát, xác định danh mục các thủ tục hành chính lựa chọn ưu tiên xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020.
Về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai kết nối 24 thủ tục hành chính trên Cổng một cửa quốc gia.
Trong quý IV/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ; kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật; cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng triển khai kết nối trên Cơ chế một cửa quốc gia đối với 100% thủ tục hành chính liên quan đến xuất, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
Cùng với đó, Bộ thực thi đầy đủ trách nhiệm được phân công về kiểm tra chuyên ngành theo quy định tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục