Tiêu chí phân loại dự án đầu tư công

07:28' - 08/10/2020
BNEWS Trường hợp dự án thuộc danh mục được nêu tại phụ lục của Nghị định hướng dẫn thì có được coi là được phép sử dụng vốn đầu tư công để đầu tư không?

Theo phản ánh của ông Nguyễn Hoàng Tùng (Phú Thọ), phân loại dự án đầu tư công theo nhóm và lĩnh vực được quy định tại Điều 7, 8, 9, 10 Luật Đầu tư công và sẽ được chi tiết danh mục tại phụ lục kèm theo Nghị định hướng dẫn thi hành.

Ông Tùng hỏi, trường hợp dự án thuộc danh mục được nêu tại phụ lục của Nghị định hướng dẫn thì có được coi là được phép sử dụng vốn đầu tư công để đầu tư không?

Trong trường hợp dự án không thuộc nhóm danh mục được nêu cụ thể tại Luật Đầu tư công và phụ lục của Nghị định hướng dẫn sau này, nhưng được phép sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác (Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của các bộ ngành) thì cách thức xử lý như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, thay thế Luật Đầu tư công số 49/2014/QH14, có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 đã quy định tại Khoản 13 Điều 4 về dự án đầu tư công “là dự án sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công” và tại Khoản 22 Điều 4: “Vốn đầu tư công quy định tại Luật này bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật”.

Việc phân loại dự án đầu tư công căn cứ vào tính chất, mức độ quan trọng, quy mô của dự án.

Tiêu chí phân loại dự án đầu tư công được quy định tại Điều 7, 8, 9 và 10 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và chi tiết phân loại dự án tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Đầu tư công 39/2019/QH14. Đề nghị ông căn cứ theo quy định của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP để thực hiện./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục