Videos

Biểu giá bán lẻ điện phải phù hợp với thực tế

08:45' - 13/03/2020

Khó có biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt nào thỏa mãn được cho tất cả các hộ tiêu dùng. Tuy nhiên việc xây dựng lại các bậc thang giá điện sinh hoạt cần phải phù hợp với thực tế sử dụng điện hiện nay. Vậy quy tắc xây dựng biểu giá cũng như thời điểm biểu thang giá điện mới sẽ được triển khai ở Việt Nam như thế nào?

Tin tức