Xây dựng vị trí việc làm phải hiệu quả - Bài 1: Điểm sáng từ Đà Nẵng

11:43' - 25/03/2024
BNEWS Những năm qua, việc triển khai xây dựng và thẩm định đề án vị trí việc làm được Đà Nẵng thực hiện một cách nghiêm túc với sự nghiên cứu công phu, hướng dẫn chi tiết và ứng dụng công nghệ thông tin.

Nghị quyết số 27-NQ/TW nhấn mạnh, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị “là giải pháp căn bản mang tính tiền đề để thực hiện cải cách tiền lương”.

 

Hiện nay, một số bộ, ngành, địa phương đã xây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc làm, nhưng vẫn còn rất nhiều nơi chưa thực hiện được, vướng như “gà mắc tóc” mà nguyên nhân chủ yếu là do các bộ, ngành chậm ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.

Phóng viên TTXVN thực hiện loạt bài “Xây dựng vị trí việc làm phải hiệu quả” nêu bật kết quả và những vấn đề đặt ra cần sớm giải quyết cho nhiệm vụ quan trọng này.

Bài 1: Điểm sáng từ Đà Nẵng

Những năm qua, việc triển khai xây dựng và thẩm định đề án vị trí việc làm được Đà Nẵng thực hiện một cách nghiêm túc với sự nghiên cứu công phu, hướng dẫn chi tiết và ứng dụng công nghệ thông tin, từ đó làm cơ sở để tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức.

Cơ sở để tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức

Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh, chức vụ tương ứng, là cơ sở xác định biên chế công chức, số lượng người làm việc để tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Khái niệm này được quy định cụ thể tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, cho thấy việc xác định vị trí việc làm có ý nghĩa rất lớn, tác động đến nhiều khía cạnh, đặc biệt là đối với việc quản lý, tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và cải cách tiền lương hiệu quả.

Đà Nẵng là một trong những địa phương được Bộ Nội vụ đánh giá là có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm. Bám sát Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị tiến hành rà soát, xây dựng lại đề án vị trí việc làm. Đồng thời, Sở Nội vụ đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn rà soát, xây dựng đề án vị trí việc làm để tạo sự thống nhất và thuận lợi cho các cơ quan sớm hoàn thành việc xây dựng đề án.

Triển khai Thông tư số 12/2022/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý, vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung và thông tư của các bộ, ngành hướng dẫn về vị trí việc làm công chức, viên chức nghiệp vụ chuyên ngành; UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị rà soát xây dựng lại đề án vị trí việc làm theo thông tư mới của các bộ, ngành.

Thực hiện Nghị định số 62, UBND thành phố đã phê duyệt Đề án vị trí việc làm của 30 cơ quan hành chính, địa phương (gồm 22 sở, ban, ngành và 8 quận, huyện) với 346 vị trí việc làm, trong đó có 67 vị trí việc làm nhóm lãnh đạo, quản lý; 243 vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành, 16 vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và 20 vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ.

Bên cạnh đó, từ khi Đà Nẵng thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, công chức của UBND phường thuộc biên chế công chức của UBND quận và do UBND quận quản lý, sử dụng. Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã và quy định khung số lượng cán bộ, công chức cấp xã cho phù hợp theo hướng xác định rõ vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và để phù hợp với bối cảnh thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, UBND thành phố đã chỉ đạo xây dựng, thẩm định và phê duyệt đề án vị trí việc làm của toàn bộ 45 phường.

Chủ động xây dựng đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập

Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp được Đà Nẵng xem là cơ sở để xác định định mức lao động, thời gian lao động, số lượng người làm việc cần thiết. Yêu cầu của từng vị trí việc làm đóng vai trò đặc biệt quan trọng nhằm tuyển dụng, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực công tác, góp phần phát huy được hết khả năng của viên chức trong công việc.

Tính đến tháng 12/2018, có 100% đơn vị sự nghiệp đã được phê duyệt đề án vị trí việc làm (đơn vị sự nghiệp của 19 sở, ngành và 8 quận, huyện) với tổng số vị trí việc làm là 1.991 vị trí, trong đó khối sở, ngành 1.658 vị trí và khối quận, huyện 333 vị trí.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường cho biết, mặc dù các bộ chuyên ngành chưa ban hành thông tư hướng dẫn vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tuy nhiên thành phố đã đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị chủ động rà soát, điều chỉnh lại đề án vị trí việc làm phù hợp với quy định tại Nghị định số 106, làm cơ sở để giao chỉ tiêu số lượng người làm việc và thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng viên chức. Từ năm 2020 đến nay, Sở Nội vụ Đà Nẵng tiếp tục tham mưu Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt đề án điều chỉnh vị trí việc làm đối với 6 đơn vị sự nghiệp mới thành lập hay thực hiện sắp xếp, sáp nhập.

Trên cơ sở vị trí việc làm, các cơ quan, đơn vị đã rà soát lại đội ngũ công chức, viên chức, đối chiếu với tiêu chuẩn, khung năng lực quy định của từng vị trí việc làm cụ thể để bố trí lại cho phù hợp, cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và làm cơ sở để thực hiện tinh giản biên chế trong trường hợp chưa đạt yêu cầu về trình độ, chuyên ngành nhưng không thể bố trí công việc khác, tăng cường kiêm nhiệm đối với các vị trí hỗ trợ phục vụ. Khung năng lực (yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ) là cơ sở để thẩm định, xác định nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm đã xác định.

Vừa qua, nhiều bộ, ngành đã ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức, viên chức nghiệp vụ chuyên ngành. UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, trình phê duyệt lại đề án vị trí việc làm, đảm bảo thời hạn hoàn thành theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục