Yêu cầu lập danh sách dự án PPP dự kiến năm 2022

18:25' - 15/01/2022
BNEWS Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương yêu lập danh sách dự án PPP dự kiến năm 2022.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương đề nghị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) năm 2021 trước ngày 31/3/2022.

Cùng với đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng yêu cầu, trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP năm 2021, các Bộ, ngành, địa phương lập danh sách dự án dự kiến đầu tư theo phương thức PPP năm 2022; kiến nghị, đề xuất và kế hoạch thực hiện năm 2022 để đảm bảo hiệu quả, hiệu lực trong quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP.

 

Đối với năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2021 theo các nội dung: các dự án được triển khai thực hiện từ thời điểm Luật PPP có hiệu lực (bao gồm dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư và dự án đang tổ chức lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi); dự án PPP được chuyển tiếp theo Luật PPP (trừ dự án BT); dự án áp dụng loại hợp đồng BT được chuyển tiếp thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP.
Báo cáo về tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP năm 2021 căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 8, Khoản 3 Điều 90, Khoản 3 Điều 92, Khoản 3 Điều 93 Luật Đầu tư theo phương thức PPP, Điều 6 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PPP.
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP) được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021). Theo đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần nghiên cứu, lựa chọn dự án phù hợp để triển khai theo phương thức PPP; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, tiếp cận các nguồn vốn có lãi suất thấp, thời gian ân hạn dài; ưu tiên bố trí các nguồn lực chuẩn bị và thực hiện các dự án PPP có hiệu quả kinh tế-xã hội, tính khả thi về tài chính, thương mại; khẩn trương chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch và Danh mục dự án thu hồi đất, làm cơ sở để xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện các thủ tục đầu tư.
Ngoài ra, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chủ động bố trí nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ về đầu tư theo phương thức PPP và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tăng cường phổ biến, tuyên truyền các quy định về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức tài chính./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục