16 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức từ ngày 27-31/12/2021

09:06' - 25/12/2021
BNEWS Từ ngày 27/12-31/12/2021, có 16 doanh nghiệp niêm yết sẽ thực hiện chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu.
*Trả cổ tức bằng tiền mặt:
1. Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (mã chứng khoán ECI) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 theo tỷ lệ thực hiện 16% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2021. Thời gian thực hiện: 28/02/2022.
2. Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao Su Bình Long (mã chứng khoán MH3) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện 20% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/12/2021. Thời gian thực hiện: 20/5/2022.

3. Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị (mã chứng khoán MDF) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện 4,5% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 450 đồng).
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/12/2021. Thời gian thực hiện: 7/1/2022
4. Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã chứng khoán DSN) tạm ứng cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/12/2021. Thời gian thực hiện: 26/1/2022
5. Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán RAL) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 25% mệnh giá (1 cổ phiếu nhận được 2.500 đồng).
Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện bán ưu đãi cổ phiếu theo tỷ lệ 12,075:11 (mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền; 12,075 quyền được mua 11 cổ phiếu mới với mức giá 93.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng phát hành 11 triệu cổ phiếu. 
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/12/2021. Thời gian thực hiện: 7/1/2022
Phương án làm tròn: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết khi thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (nếu có) sẽ tiếp tục phân phối cho cổ đông và đối tượng khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán đến cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp ĐHĐCĐ có chấp thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
Cổ phiếu không được bán hết trong thời gian quy định sẽ được huỷ bỏ. Sau thời gian phát hành. Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông từ chối thực hiện quyền mua sau khi chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. 
6. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán DGC) tạm ứng cổ tức năm 2021 theo tỷ lệ 10% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2021. Thời gian thực hiện: 11/1/2022
7. Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (mã chứng khoán QHD) Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện 20% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2021. Thời gian thực hiện: 18/1/2022
8. Công ty Cổ phần Hải Minh (mã chứng khoán HMH) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ thực hiện 10% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2021. Thời gian thực hiện: 14/1/2022
9. Công ty Cổ phần thủy điện Nước Trong (mã chứng khoán NTH) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2020 với tỷ lệ 7% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2021. Thời gian thực hiện: 20/01/2022
10. Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (mã chứng khoán TDM) tạm ứng cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 12% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12/2021. Thời gian thực hiện: 26/4/2022
11. CTCP Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa Dầu khí (mã chứng khoán PAI) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 tỷ lệ thực hiện 6% mệnh giá (1 cổ phiếu được hưởng 600 đồng)
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12/2021. Thời gian thực hiện: 25/01/2022
12. Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (mã chứng khoán NSC)
trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 20% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
Ngày đăng ký cuối cùng: 4/1/2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/12/2021. Thời gian thực hiện: 28/1/2022
13. Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (mã chứng khoán BWE) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 12% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
Ngày đăng ký cuối cùng 4/1/2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền 31/12/2021. Thời gian thực hiện 21/4/2022
14. Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi (mã chứng khoán BCF) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021 với tỷ lệ 5% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
Ngày đăng ký cuối cùng 4/1/2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền 31/12/2021. Thời gian thực hiện 17/01/2022
15. Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (mã chứng khoán DHN) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 12% mệnh giá (bao gồm tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 8% mệnh giá và trả cổ tức còn lại năm 2020 tỷ lệ 4% mệnh giá) (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
Ngày đăng ký cuối cùng: 4/1/2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/12/2021. Thời gian thực hiện: 14/01/2022
*Trả cổ tức bằng cổ phiếu
1. CTCP Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (mã chứng khoán QNT) trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:2. (1 cổ phiếu được hưởng mua 2 cổ phiếu mới). Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2021
Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 2.148.000
Phương án làm tròn: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết khi thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Giá bán cổ phiếu còn dư không thấp hơn 10.000 đồng.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Sau khi có kết quả phân phối cổ phần, xác định được số lượng cổ phiếu dôi dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, HĐQT sẽ ra Nghị quyết HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục