7 cổ phiếu trên HNX thuộc diện bị cảnh báo từ hôm nay 24/4

06:09' - 24/04/2023
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra các quyết định về việc đưa 5 cổ phiếu vào diện cảnh báo; duy trì cảnh báo với 2 mã cổ phiếu khác. Ngoài ra, cổ phiếu PVL bị vào diện hạn chế giao dịch.
1. HNX đã ban hành Quyết định số 391/QĐ-SGDHN ngày 20/4 về việc đưa cổ phiếu TVC của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt vào diện bị cảnh báo từ hôm nay 24/4.  

Cổ phiếu TVC bị đưa vào diện cảnh báo do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định; thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. 

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 21/4, cổ phiếu TVC đi ngang và đóng cửa ở mức 5.000 đồng/cổ phiếu.

 
2. HNX đã ban hành Quyết định số 392/QĐ-SGDHN ngày 20/4 về việc đưa cổ phiếu KSQ của CTCP CNC Capital Việt Nam vào diện bị cảnh báo từ hôm nay 24/4.  

Cổ phiếu KSQ bị đưa vào diện cảnh báo do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 21/4, cổ phiếu KSQ đi ngang và đóng cửa ở mức 1.600 đồng/cổ phiếu.

3. HNX đã ban hành Quyết định số 393/QĐ-SGDHN ngày 20/4 về việc đưa cổ phiếu MST của CTCP Đầu tư MSTvào diện bị cảnh báo từ hôm nay 24/4.  

Cổ phiếu MST bị đưa vào diện cảnh báo do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 21/4, cổ phiếu MST giảm 2,38% và đóng cửa ở mức 4.100 đồng/cổ phiếu.

4. HNX đã ban hành Quyết định số 394/QĐ-SGDHN ngày 20/4 về việc đưa cổ phiếu  TKC của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ vào diện bị cảnh báo từ hôm nay 24/4.  

Cổ phiếu TKC bị đưa vào diện cảnh báo do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 21/4, cổ phiếu TKC đi ngang và đóng cửa ở mức 1.800 đồng/cổ phiếu.

5. HNX đã ban hành Quyết định số 395/QĐ-SGDHN ngày 20/4 về việc đưa cổ phiếu CVN của CTCP Vinam vào diện bị cảnh báo từ hôm nay 24/4.  

Cổ phiếu CVN bị đưa vào diện cảnh báo do Tổ chức kiểm toán là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 của CTCP Vinam, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 21/4, cổ phiếu CVN giảm 3,03% và đóng cửa ở mức 3.200 đồng/cổ phiếu.

6. HNX đã ban hành Quyết định số 396/QĐ-SGDHN ngày 20/4 về việc duy trì diện bị cảnh báo với cổ phiếu L62 của CTCP Lilama 69-2 từ hôm nay 24/4.  

Cổ phiếu L62 bị duy trì diện cảnh báo là do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuể chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 trên báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán là số âm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 21/4, cổ phiếu L62 đi ngang và đóng cửa ở mức 3.700 đồng/cổ phiếu.

7. HNX đã ban hành Quyết định số 397/QĐ-SGDHN ngày 20/4 về việc duy trì diện bị cảnh báo với cổ phiếu DNM của Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco từ hôm nay 24/4.  

Cổ phiếu DNM bị duy trì diện cảnh báo là do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định; Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 21/4, cổ phiếu DNM đi ngang và đóng cửa ở mức 21.200 đồng/cổ phiếu.

8. HNX đã ban hành Quyết định số 398/QĐ-SGDHN ngày 20/4 về việc đưa cổ phiếu PVL của CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt vào diện hạn chế giao dịch từ ngày mai 25/4. Theo đó, cổ phiếu PVL chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần.

Cổ phiếu PVL bị vào diện hạn chế giao dịch là do Tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 21/4, cổ phiếu PVL đi ngang và đóng cửa ở mức 2.200 đồng/cổ phiếu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục