Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

16:29' - 27/01/2020
BNEWS Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Bộ Tài chính tập trung triển khai 56 đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 106 thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính...

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 16/QĐ-BTC về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Tài chính; trong đó, Bộ Tài chính đã đề ra 11 nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (Nghị quyết 01).
Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Bộ Tài chính tập trung triển khai 56 đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 106 thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính và 16 đề án thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được ban hành.
Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các lãnh đạo Bộ Tài chính căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết 01/NQ-CP và nội dung quyết định này, chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu, yêu cầu.
Bộ trưởng cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ căn cứ nội dung Nghị quyết 01/NQ-CP và quyết định này, để xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ thành các giải pháp, đề án, công việc, kết quả đầu ra và tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Cùng với việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã ký ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Việc ban hành sớm các kế hoạch hành động này của Bộ Tài chính nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước, góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2020./.
Xem thêm:

>>Những định hướng lớn của ngành tài chính năm 2020

>>Năm nay, Bộ Tài chính có ít nhất 30%​ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục