Có được đề xuất nhân sự giống nhau trong 2 hồ sơ dự thầu?

06:26' - 08/05/2021
BNEWS Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều gói thầu trong cùng một thời điểm và nhân sự mà nhà thầu đề xuất cho các gói thầu này là trùng nhau thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu vẫn được xem xét, đánh giá.

Ông Đoàn Thanh Tùng (Hà Nội) có tham gia các gói thầu về xây lắp dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, công việc phổ biến là không liên tục - thường xuyên, các hoạt động xây lắp đan xen nhau...

Trong quá trình đầu thầu công ty đề xuất 1 bộ hồ sơ nhân sự chủ chốt (3 cán bộ) cho cùng lúc 2 gói thầu mở cùng thời điểm (ngày/tháng/năm) và có tình huống sử dụng các cán bộ chủ chốt đã tham gia vào gói thầu đang thi công tại công trình khác tiếp tục tham gia trong danh sách cán bộ đề xuất tham gia dự thầu.

Ông Tùng hỏi, tình huống này có bị xem là gian lận trong đấu thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Khoản 2.2 Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi tham dự thầu, nhà thầu phải kê khai nhân sự chủ chốt mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu nếu trúng thầu. Pháp luật về đấu thầu không có quy định cấm nhà thầu kê khai huy động nhân sự giống nhau khi tham dự thầu nhiều gói thầu tại cùng một thời điểm.

Theo đó, trường hợp nhà thầu tham dự nhiều gói thầu trong cùng một thời điểm và nhân sự mà nhà thầu đề xuất cho các gói thầu này là trùng nhau thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu vẫn được xem xét, đánh giá.

Tuy nhiên, nếu nhà thầu được xếp hạng thứ nhất ở nhiều hơn một gói thầu và thời gian huy động nhân sự để thực hiện các gói thầu này là trùng lặp, không bảo đảm huy động được đầy đủ nhân sự, thiết bị theo đúng tiến độ, yêu cầu của gói thầu thì được coi là tình huống phát sinh trong đấu thầu theo quy định tại Khoản 15 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và chủ đầu tư chịu trách nhiệm xem xét, xử lý tình huống theo hướng cho phép nhà thầu được lựa chọn một trong những gói thầu mà nhà thầu xếp hạng thứ nhất để vào thương thảo hợp đồng.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xử lý tình huống trong đấu thầu trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình (Điều 86 Luật Đấu thầu và Khoản 11 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục