Có được tính khối lượng sai khác vào giá dự thầu?

08:22' - 09/02/2021
BNEWS Theo Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu.

Trường hợp nhà thầu phát hiện khối lượng của các hạng mục công việc chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu có thể thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để bên mời thầu xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Duy (Quảng Ninh), trong quá trình đánh giá E-HSDT của nhà thầu, tổ chuyên gia gặp tình huống như sau:

Nhà thầu A tham gia đấu thầu xây dựng công trình X. Giá gói thầu: 1.354.818.000 đồng, trong đó E-HSMT có mời thầu hạng mục đổ bê tông đá 1x2 (nhưng theo thiết kế bản vẽ thi công là đá 2x4) có khối lượng là Y (theo dự toán giá trị là 961.904.703 đồng).

Nhà thầu X dự thầu với giá 401.063.369 đồng (hạng mục đổ bê tông có khối lượng Y nhà thầu chào với đơn giá = 0, thành tiền = 0). Nhưng trong E-HSDT kèm theo nhà thầu có chào thầu khối lượng thừa thiếu trong đó: Khối lượng mời thầu thiếu: Bê tông đá 2x4 khối lượng Y giá trị 952.260.000 đồng; khối lượng mời thầu thừa: Bê tông đá 1x2 khối lượng Y giá trị 951.599.000 đồng.

Ông Duy hỏi, trường hợp trên tổ chuyên gia đánh giá như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Khoản 14.6 Mục 14 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp nhà thầu phát hiện khối lượng của các hạng mục công việc nêu trong cột “Mô tả công việc mời thầu” chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu có thể thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để bên mời thầu xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.

Đối với trường hợp của ông Duy, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục