Đề xuất thu phí giám sát đối với chứng khoán phái sinh và chứng quyền có bảo đảm

11:03' - 04/11/2021
BNEWS Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, thay thế Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, thay thế Thông tư số 272/2016/TT-BTC; trong đó, đáng chú ý dự thảo bổ sung thu phí giám sát đối với chứng khoán phái sinh và chứng quyền có bảo đảm.

Mức thu xây dựng dựa trên nguyên tắc tương đồng cách tính và mức thu phí giám sát từ hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán cơ sở. Mức thu đảm bảo công tác quản lý giám sát thị trường chứng khoán phái sinh của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tạo động lực để thị trường chứng khoán phái sinh phát triển.

Mức thu phí tại dự thảo Thông tư quy định, phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) là 10% doanh thu giá dịch vụ bù trừ và giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ, tương ứng với phương thức tính phí giám sát của thị trường chứng khoán cơ sở đối với VSD.

Phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với Sở Giao dịch chứng khoán cũng là 10% doanh thu giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh. Mức thu phí giám sát chứng quyền có bảo đảm là 0,009% giá trị giao dịch, mức này bằng mức thu phí giám sát đối với cổ phiếu.

Dự thảo Thông tư bổ sung quy định thu phí giám sát hoạt động chứng khoán đối với ngân hàng thanh toán. Cụ thể, với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm là 0,001% giá trị thanh toán bù trừ ròng giao dịch chứng khoán của ngân hàng thanh toán. Với trái phiếu doanh nghiệp là 0,0001% giá trị thanh toán bù trừ ròng giao dịch chứng khoán của ngân hàng thanh toán.

Về quản lý và sử dụng phí, dự thảo Thông tư quy định, điều chỉnh giảm tỷ lệ để lại từ 95% xuống 70% và tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước tăng từ 5% lên 30%. Đây là tỉ lệ đã được tính toán nhằm đảm bảo chi tự chủ cho hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí - tại Mục I Biểu phí, lệ phí. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 220 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ cho tổ chức đăng ký, lệ phí 10 triệu đồng/giấy.

Công ty quản lý quỹ cung cấp dịch vụ quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư là những nghiệp vụ chính được cấp phép. Nghiệp vụ phân phối chứng chỉ quỹ là dịch vụ bổ sung, cung cấp thêm mà Công ty quản lý quỹ cung cấp cho khách hàng.

Để giảm chi phí cho doanh nghiệp, dự thảo Thông tư đề xuất sửa Điểm 14, Biểu mức thu phí, lệ phí. Cụ thể, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ là 5 triệu đồng/giấy.

Dự thảo Thông tư cũng sửa đổi Điểm 19, Biểu mức thu phí, lệ phí. Theo đó, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán/chứng khoán phái sinh là 2 triệu đồng/giấy./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục