Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 23/1

08:50' - 22/01/2022
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 23/1 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo về lịch cắt điện tỉnh Khánh Hòa vào ngày mai 23/1:

Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 23/1:

01
ĐL Diên Khánh
EC510168
Trạm 168 - Diên Lâm
05:30 ngày 23/01/2022
11:00 ngày 23/01/2022
TDA san nhánh rẽ công tơ T.168 và thu hồi cột cũ
Đã duyệt
02
ĐL Diên Khánh
EC510207
Trạm 207 - Diên An
05:30 ngày 23/01/2022
07:00 ngày 23/01/2022
TDA thu hồi vị trí cột cũ 475T2.NTR_70/5
Đã duyệt
03
ĐL Diên Khánh
EC510208
Trạm 208 - Diên An
05:30 ngày 23/01/2022
07:00 ngày 23/01/2022
TDA thu hồi vị trí cột cũ 475T2.NTR_70/5
Đã duyệt
04
ĐL Diên Khánh
EC510209
Trạm 209 - Diên An
05:30 ngày 23/01/2022
07:00 ngày 23/01/2022
TDA thu hồi vị trí cột cũ 475T2.NTR_70/5
Đã duyệt
05
ĐL Diên Khánh
EC510210
Trạm 210 - Diên An
05:30 ngày 23/01/2022
07:00 ngày 23/01/2022
TDA thu hồi vị trí cột cũ 475T2.NTR_70/5
Đã duyệt
06
ĐL Diên Khánh
EC510211
Trạm 211 - Diên An
05:30 ngày 23/01/2022
07:00 ngày 23/01/2022
TDA thu hồi vị trí cột cũ 475T2.NTR_70/5
Đã duyệt
07
ĐL Diên Khánh
EC510213
Trạm 213 - Diên An
05:30 ngày 23/01/2022
07:00 ngày 23/01/2022
TDA thu hồi vị trí cột cũ 475T2.NTR_70/5
Đã duyệt
08
ĐL Diên Khánh
EC510214
Trạm 214 - Diên An
05:30 ngày 23/01/2022
07:00 ngày 23/01/2022
TDA thu hồi vị trí cột cũ 475T2.NTR_70/5
Đã duyệt
09
ĐL Diên Khánh
EC510215
Trạm 215 - Diên Toàn
05:30 ngày 23/01/2022
07:00 ngày 23/01/2022
TDA thu hồi vị trí cột cũ 475T2.NTR_70/5
Đã duyệt
10
ĐL Diên Khánh
EC510216
Trạm 216 - Diên Toàn
05:30 ngày 23/01/2022
07:00 ngày 23/01/2022
TDA thu hồi vị trí cột cũ 475T2.NTR_70/5
Đã duyệt
11
ĐL Diên Khánh
EC510217
Trạm 217 - Diên Toàn
05:30 ngày 23/01/2022
07:00 ngày 23/01/2022
TDA thu hồi vị trí cột cũ 475T2.NTR_70/5
Đã duyệt
12
ĐL Diên Khánh
EC510253
Trạm 253 - Vĩnh Trung
05:30 ngày 23/01/2022
07:00 ngày 23/01/2022
TDA thu hồi vị trí cột cũ 475T2.NTR_70/5
Đã duyệt
13
ĐL Diên Khánh
EC510454
Trạm 454 - Diên Toàn
05:30 ngày 23/01/2022
07:00 ngày 23/01/2022
TDA thu hồi vị trí cột cũ 475T2.NTR_70/5
Đã duyệt
14
ĐL Diên Khánh
EC530005
Trạm 05 - Diên An
05:30 ngày 23/01/2022
07:00 ngày 23/01/2022
TDA thu hồi vị trí cột cũ 475T2.NTR_70/5
Đã duyệt
15
ĐL Diên Khánh
EC53005B
Trạm 05B - Diên An
05:30 ngày 23/01/2022
07:00 ngày 23/01/2022
TDA thu hồi vị trí cột cũ 475T2.NTR_70/5
Đã duyệt
16
ĐL Diên Khánh
EC530061
Trạm 61 - Diên an
05:30 ngày 23/01/2022
07:00 ngày 23/01/2022
TDA thu hồi vị trí cột cũ 475T2.NTR_70/5
Đã duyệt
17
ĐL Diên Khánh
EC530473
Trạm 473 - Diên Toàn
05:30 ngày 23/01/2022
07:00 ngày 23/01/2022
TDA thu hồi vị trí cột cũ 475T2.NTR_70/5
Đã duyệt
18
ĐL Diên Khánh
ED530272
Trạm 272 - Cty TNHH Trà & Cafe VN
05:30 ngày 23/01/2022
07:00 ngày 23/01/2022
TDA thu hồi vị trí cột cũ 475T2.NTR_70/5
Đã duyệt
19
ĐL Diên Khánh
ED530429
Trạm 429 - Cty TNHH Vạn An
05:30 ngày 23/01/2022
07:00 ngày 23/01/2022
TDA thu hồi vị trí cột cũ 475T2.NTR_70/5
Đã duyệt
21
ĐL Diên Khánh
ED530617
Trạm 617 - Cty TNHH MTV Vận tải & TM Song Vĩnh Nghi
05:30 ngày 23/01/2022
07:00 ngày 23/01/2022
TDA thu hồi vị trí cột cũ 475T2.NTR_70/5
Đã duyệt
22
ĐL Cam Lâm
KC52010B
Trạm A010B Cam Phước Tây
06:00 ngày 23/01/2022
16:00 ngày 23/01/2022
Thi công cải tạo nhánh rẽ 477CRA_85 để nâng cao ĐTC cung cấp điện Nhà Máy nước Cam Ranh
Đã duyệt
23
ĐL Cam Lâm
KC52A002
Trạm A002 CPT
06:00 ngày 23/01/2022
16:00 ngày 23/01/2022
Thi công cải tạo nhánh rẽ 477CRA_85 để nâng cao ĐTC cung cấp điện Nhà Máy nước Cam Ranh
Đã duyệt
24
ĐL Cam Lâm
KC52A003
Trạm A003 Cam Phước Tây
06:00 ngày 23/01/2022
16:00 ngày 23/01/2022
Thi công cải tạo nhánh rẽ 477CRA_85 để nâng cao ĐTC cung cấp điện Nhà Máy nước Cam Ranh
Đã duyệt
25
ĐL Cam Lâm
KC52A006
Trạm A006 Cam Phước Tây
06:00 ngày 23/01/2022
16:00 ngày 23/01/2022
Thi công cải tạo nhánh rẽ 477CRA_85 để nâng cao ĐTC cung cấp điện Nhà Máy nước Cam Ranh
Đã duyệt
26
ĐL Cam Lâm
KC52A008
Trạm A008 Cam Phước Tây
06:00 ngày 23/01/2022
16:00 ngày 23/01/2022
Thi công cải tạo nhánh rẽ 477CRA_85 để nâng cao ĐTC cung cấp điện Nhà Máy nước Cam Ranh
Đã duyệt
27
ĐL Cam Lâm
KC52A009
Trạm A009 Cam Phước Tây
06:00 ngày 23/01/2022
16:00 ngày 23/01/2022
Thi công cải tạo nhánh rẽ 477CRA_85 để nâng cao ĐTC cung cấp điện Nhà Máy nước Cam Ranh
Đã duyệt
28
ĐL Cam Lâm
KC52A010
Trạm A010 Cam Phước Tây
06:00 ngày 23/01/2022
16:00 ngày 23/01/2022
Thi công cải tạo nhánh rẽ 477CRA_85 để nâng cao ĐTC cung cấp điện Nhà Máy nước Cam Ranh
Đã duyệt
29
ĐL Cam Lâm
KC52A011
Trạm A011 Cam Phước Tây
06:00 ngày 23/01/2022
16:00 ngày 23/01/2022
Thi công cải tạo nhánh rẽ 477CRA_85 để nâng cao ĐTC cung cấp điện Nhà Máy nước Cam Ranh
Đã duyệt
30
ĐL Cam Lâm
KC52A144
Trạm A144 Cam Phước Tây
06:00 ngày 23/01/2022
16:00 ngày 23/01/2022
Thi công cải tạo nhánh rẽ 477CRA_85 để nâng cao ĐTC cung cấp điện Nhà Máy nước Cam Ranh
Đã duyệt
31
ĐL Cam Lâm
KC52A149
Trạm A149 Cam Phước Tây
06:00 ngày 23/01/2022
16:00 ngày 23/01/2022
Thi công cải tạo nhánh rẽ 477CRA_85 để nâng cao ĐTC cung cấp điện Nhà Máy nước Cam Ranh
Đã duyệt
32
ĐL Cam Lâm
KC53A004
Trạm A004 Cam Phước Tây
06:00 ngày 23/01/2022
16:00 ngày 23/01/2022
Thi công cải tạo nhánh rẽ 477CRA_85 để nâng cao ĐTC cung cấp điện Nhà Máy nước Cam Ranh
Đã duyệt
33
ĐL Cam Lâm
KC53A005
Trạm A005 Cam Phước Tây
06:00 ngày 23/01/2022
16:00 ngày 23/01/2022
Thi công cải tạo nhánh rẽ 477CRA_85 để nâng cao ĐTC cung cấp điện Nhà Máy nước Cam Ranh
Đã duyệt
34
ĐL Cam Lâm
KC53A007
Trạm A007 Cam Phước Tây
06:00 ngày 23/01/2022
16:00 ngày 23/01/2022
Thi công cải tạo nhánh rẽ 477CRA_85 để nâng cao ĐTC cung cấp điện Nhà Máy nước Cam Ranh
Đã duyệt
35
ĐL Cam Lâm
KC53A012
Trạm A012 Cam Phước Tây
06:00 ngày 23/01/2022
16:00 ngày 23/01/2022
Thi công cải tạo nhánh rẽ 477CRA_85 để nâng cao ĐTC cung cấp điện Nhà Máy nước Cam Ranh
Đã duyệt
36
ĐL Cam Lâm
KC53A013
Trạm A013 Cam Phước Tây
06:00 ngày 23/01/2022
16:00 ngày 23/01/2022
Thi công cải tạo nhánh rẽ 477CRA_85 để nâng cao ĐTC cung cấp điện Nhà Máy nước Cam Ranh
Đã duyệt
37
ĐL Cam Lâm
KC53A014
Trạm A014 Cam Phước Tây
06:00 ngày 23/01/2022
16:00 ngày 23/01/2022
Thi công cải tạo nhánh rẽ 477CRA_85 để nâng cao ĐTC cung cấp điện Nhà Máy nước Cam Ranh
Đã duyệt
38
ĐL Cam Lâm
KC53A015
Trạm A015 Cam Phước Tây
06:00 ngày 23/01/2022
16:00 ngày 23/01/2022
Thi công cải tạo nhánh rẽ 477CRA_85 để nâng cao ĐTC cung cấp điện Nhà Máy nước Cam Ranh
Đã duyệt
39
ĐL Cam Lâm
KD53A501
Trạm Bơm Cam Phước Tây
06:00 ngày 23/01/2022
16:00 ngày 23/01/2022
Thi công cải tạo nhánh rẽ 477CRA_85 để nâng cao ĐTC cung cấp điện Nhà Máy nước Cam Ranh
Đã duyệt
40
ĐL Cam Lâm
KD53A557
TT Viễn thông Cam Ranh
06:00 ngày 23/01/2022
16:00 ngày 23/01/2022
Thi công cải tạo nhánh rẽ 477CRA_85 để nâng cao ĐTC cung cấp điện Nhà Máy nước Cam Ranh
Đã duyệt

 

>>> còn tiếp >>> Bạn đọc có thểm xem thêm và theo dõi lịch cắt điện Khánh Hòa tại trang web: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR3NJSL2tFnIYOr7wlxDB3GmoDp-fXxFmO0QQrcx0aBJQRu6fvBwzpd0A7Q


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục