Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 18/11

11:25' - 17/11/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 18/11.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 18/11 như sau:

ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy Nhơn AC530275 Đông Định 06:30 ngày 18/11/2020 15:30 ngày 18/11/2020 Chỉnh cột bị nghiêng Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530276 Đông Định 2 06:30 ngày 18/11/2020 15:30 ngày 18/11/2020 Chỉnh cột bị nghiêng Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530547 Nhơn Thành 2 07:00 ngày 18/11/2020 17:00 ngày 18/11/2020 Tháo lèo cô lập ĐZ 22kV tại C151/13 (về phía C151/14), đấu nối di dời ĐZ22kV, các TBA Phạm Minh Thành, Phi Trường, Gò Găng 3 và ĐZ 0.4kV sau C151/13 sang ĐZ 22kV xây dựng mới Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530548 Gò Găng 2 07:00 ngày 18/11/2020 17:00 ngày 18/11/2020 Tháo lèo cô lập ĐZ 22kV tại C151/13 (về phía C151/14), đấu nối di dời ĐZ22kV, các TBA Phạm Minh Thành, Phi Trường, Gò Găng 3 và ĐZ 0.4kV sau C151/13 sang ĐZ 22kV xây dựng mới Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530549 Gò Găng 3 07:00 ngày 18/11/2020 17:00 ngày 18/11/2020 Tháo lèo cô lập ĐZ 22kV tại C151/13 (về phía C151/14), đấu nối di dời ĐZ22kV, các TBA Phạm Minh Thành, Phi Trường, Gò Găng 3 và ĐZ 0.4kV sau C151/13 sang ĐZ 22kV xây dựng mới Đã duyệ
Điện lực An Nhơn BC530550 Phi Trường 07:00 ngày 18/11/2020 17:00 ngày 18/11/2020 Tháo lèo cô lập ĐZ 22kV tại C151/13 (về phía C151/14), đấu nối di dời ĐZ22kV, các TBA Phạm Minh Thành, Phi Trường, Gò Găng 3 và ĐZ 0.4kV sau C151/13 sang ĐZ 22kV xây dựng mới Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH532034 Phạm Minh Thành 07:00 ngày 18/11/2020 17:00 ngày 18/11/2020 Tháo lèo cô lập ĐZ 22kV tại C151/13 (về phía C151/14), đấu nối di dời ĐZ22kV, các TBA Phạm Minh Thành, Phi Trường, Gò Găng 3 và ĐZ 0.4kV sau C151/13 sang ĐZ 22kV xây dựng mới Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH535013 Trường Xây Dựng Thủy Lợi 07:00 ngày 18/11/2020 17:00 ngày 18/11/2020 Tháo lèo cô lập ĐZ 22kV tại C151/13 (về phía C151/14), đấu nối di dời ĐZ22kV, các TBA Phạm Minh Thành, Phi Trường, Gò Găng 3 và ĐZ 0.4kV sau C151/13 sang ĐZ 22kV xây dựng mới Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530494 TBA Kim Giao Bắc 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC530495 TBA Kim Giao Nam 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC530496 TBA Kim Giao Thiện 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC530497 TBA Diêu Quang 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC530498 TBA Khu Tái Định Cư 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC534102 TBA Gò Dứa 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC534104 TBA Khánh Trạch 2 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC534105 TBA Xuân Vinh 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC534106 TBA Mỹ Khánh 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC534107 TBA Lộ Diêu 1 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC534108 TBA Lộ Diêu 2 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC534109 TBA Công Lương 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC534110 TBA Đồng Soi 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC534113 TBA Mỹ Khánh 2-Hoài Mỹ 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC534114 TBA Hạ Xuyên-Hoài Mỹ 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC534116 TBA Xuân Khánh 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC534118 TBA Đồng Soi 2 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC534119 TBA Phú Xuân 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC534120 TBA Công Lương 2 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC534121 TBA Kim Giao Thiện 3 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC573180 TBA Mỹ Khánh 3 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC573200 TBA Đồng Soi 3 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CC573222 TBA Kim Giao Trung 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CH539061 TBA Trương Thị Thúy 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CH539062 TBA Dèo Hóc mít 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CH539065 TBA 180KVA Ban quản lý dự án thủy lợi Bình Định- Trạm bơm Hoài Hải 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CH539119 TBA 50 KVA BQLDA nước sạch NT- Bơm tăng áp An Nghiệp 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CH539147 TBA Võ Thị Hà 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện Lực Bồng Sơn CH539166 TBA Cường Thịnh Nguyên 07:00 ngày 18/11/2020 08:00 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Hoãn
Điện lực Phù Mỹ EH530701 Công ty cố phần Đá VRG Bình Định 07:00 ngày 18/11/2020 16:00 ngày 18/11/2020 Lắp giàn giáo, kéo dây vượt ĐZ 22kV và tháo giàn giáo Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539144 Khai thác đá số 2 Mỹ Hòa (TBA số 2) 07:00 ngày 18/11/2020 16:00 ngày 18/11/2020 Lắp giàn giáo, kéo dây vượt ĐZ 22kV và tháo giàn giáo Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539147 Khai thác đá số 2 Mỹ Hòa (TBA VRG 3) 07:00 ngày 18/11/2020 16:00 ngày 18/11/2020 Lắp giàn giáo, kéo dây vượt ĐZ 22kV và tháo giàn giáo Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539151 Đông á 07:00 ngày 18/11/2020 16:00 ngày 18/11/2020 Lắp giàn giáo, kéo dây vượt ĐZ 22kV và tháo giàn giáo Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539152 DNTN TM&XD Bảo Thắng 07:00 ngày 18/11/2020 16:00 ngày 18/11/2020 Lắp giàn giáo, kéo dây vượt ĐZ 22kV và tháo giàn giáo Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539159 TBA Xí nghiệp 380 07:00 ngày 18/11/2020 16:00 ngày 18/11/2020 Lắp giàn giáo, kéo dây vượt ĐZ 22kV và tháo giàn giáo Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539180 Công tyTNHH MTV KS Tuấn Đạt 07:00 ngày 18/11/2020 16:00 ngày 18/11/2020 Lắp giàn giáo, kéo dây vượt ĐZ 22kV và tháo giàn giáo Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539751 Bảo Thắng 2 07:00 ngày 18/11/2020 16:00 ngày 18/11/2020 Lắp giàn giáo, kéo dây vượt ĐZ 22kV và tháo giàn giáo Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539752 Bảo Thắng 3 07:00 ngày 18/11/2020 16:00 ngày 18/11/2020 Lắp giàn giáo, kéo dây vượt ĐZ 22kV và tháo giàn giáo Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530494 TBA Kim Giao Bắc 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530495 TBA Kim Giao Nam 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530496 TBA Kim Giao Thiện 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530497 TBA Diêu Quang 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530498 TBA Khu Tái Định Cư 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534102 TBA Gò Dứa 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534104 TBA Khánh Trạch 2 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534105 TBA Xuân Vinh 07:15 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 Di dời RE PĐ xuân Vinh và các phụ kiện kèm theo tại khoảng cột C219 đến C233 thuộc XT 474 HNH Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534106 TBA Mỹ Khánh 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534107 TBA Lộ Diêu 1 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534108 TBA Lộ Diêu 2 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534109 TBA Công Lương 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534110 TBA Đồng Soi 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534113 TBA Mỹ Khánh 2-Hoài Mỹ 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534114 TBA Hạ Xuyên-Hoài Mỹ 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534116 TBA Xuân Khánh 07:15 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 Di dời RE PĐ xuân Vinh và các phụ kiện kèm theo tại khoảng cột C219 đến C233 thuộc XT 474 HNH Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534118 TBA Đồng Soi 2 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534119 TBA Phú Xuân 07:15 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 Di dời RE PĐ xuân Vinh và các phụ kiện kèm theo tại khoảng cột C219 đến C233 thuộc XT 474 HNH Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534120 TBA Công Lương 2 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534121 TBA Kim Giao Thiện 3 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC537154 TBA Cơ Khí 07:15 ngày 18/11/2020 09:15 ngày 18/11/2020 Kiểm tra, bảo dưỡng TBA Cơ Khí XT 477/TQU bị rịn dầu Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC573180 TBA Mỹ Khánh 3 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC573200 TBA Đồng Soi 3 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC573222 TBA Kim Giao Trung 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539061 TBA Trương Thị Thúy 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539062 TBA Dèo Hóc mít 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539065 TBA 180KVA Ban quản lý dự án thủy lợi Bình Định- Trạm bơm Hoài Hải 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539119 TBA 50 KVA BQLDA nước sạch NT- Bơm tăng áp An Nghiệp 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539147 TBA Võ Thị Hà 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539166 TBA Cường Thịnh Nguyên 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530207 TBA Vĩnh Thái 08:00 ngày 18/11/2020 11:00 ngày 18/11/2020 Chuyển ĐZ 0,4kV từ cột cũ sang cột mới Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH539145 Nguyên Liêm 2 10:00 ngày 18/11/2020 17:00 ngày 18/11/2020 Củng cố, sửa chữa ĐZ hạ áp sau TBA Nguyên Liêm 2 sau Bão số 9 Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH53B702 Nguyên Liêm 3 10:00 ngày 18/11/2020 17:00 ngày 18/11/2020 Củng cố, sửa chữa ĐZ hạ áp sau TBA Nguyên Liêm 2 sau Bão số 9 Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH53B717 Nguyên Liêm 4 10:00 ngày 18/11/2020 17:00 ngày 18/11/2020 Củng cố, sửa chữa ĐZ hạ áp sau TBA Nguyên Liêm 2 sau Bão số 9 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539166 TBA Cường Thịnh Nguyên 07:15 ngày 18/11/2020 08:15 ngày 18/11/2020 -Tháo lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530207 TBA Vĩnh Thái 08:00 ngày 18/11/2020 11:00 ngày 18/11/2020 Chuyển ĐZ 0,4kV từ cột cũ sang cột mới Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH539145 Nguyên Liêm 2 10:00 ngày 18/11/2020 17:00 ngày 18/11/2020 Củng cố, sửa chữa ĐZ hạ áp sau TBA Nguyên Liêm 2 sau Bão số 9 Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH53B702 Nguyên Liêm 3 10:00 ngày 18/11/2020 17:00 ngày 18/11/2020 Củng cố, sửa chữa ĐZ hạ áp sau TBA Nguyên Liêm 2 sau Bão số 9 Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH53B717 Nguyên Liêm 4 10:00 ngày 18/11/2020 17:00 ngày 18/11/2020 Củng cố, sửa chữa ĐZ hạ áp sau TBA Nguyên Liêm 2 sau Bão số 9 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530494 TBA Kim Giao Bắc 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530495 TBA Kim Giao Nam 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530496 TBA Kim Giao Thiện 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530497 TBA Diêu Quang 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530498 TBA Khu Tái Định Cư 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534102 TBA Gò Dứa 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534104 TBA Khánh Trạch 2 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534106 TBA Mỹ Khánh 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534107 TBA Lộ Diêu 1 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534108 TBA Lộ Diêu 2 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534109 TBA Công Lương 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534110 TBA Đồng Soi 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534113 TBA Mỹ Khánh 2-Hoài Mỹ 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534114 TBA Hạ Xuyên-Hoài Mỹ 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534118 TBA Đồng Soi 2 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534120 TBA Công Lương 2 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534121 TBA Kim Giao Thiện 3 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC573180 TBA Mỹ Khánh 3 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC573200 TBA Đồng Soi 3 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC573222 TBA Kim Giao Trung 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
            
Điện Lực Bồng Sơn CH539061 TBA Trương Thị Thúy 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539062 TBA Dèo Hóc mít 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539065 TBA 180KVA Ban quản lý dự án thủy lợi Bình Định- Trạm bơm Hoài Hải 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539119 TBA 50 KVA BQLDA nước sạch NT- Bơm tăng áp An Nghiệp 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539147 TBA Võ Thị Hà 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539166 TBA Cường Thịnh Nguyên 13:30 ngày 18/11/2020 14:30 ngày 18/11/2020 -Đấu lèo đường dây 22kV - XT 474HNH tại vị trí C218 và C234 Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538165 TRUNG HỘI 13:30 ngày 18/11/2020 16:00 ngày 18/11/2020 Thay cột bị nứt (Xử lý sau bão) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538166 LẠC SƠN 13:30 ngày 18/11/2020 16:00 ngày 18/11/2020 Thay cột bị nứt (Xử lý sau bão) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538169 HÓC LÁCH 13:30 ngày 18/11/2020 16:00 ngày 18/11/2020 Thay cột bị nứt (Xử lý sau bão) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538214 LẠC SƠN 2 13:30 ngày 18/11/2020 16:00 ngày 18/11/2020 Thay cột bị nứt (Xử lý sau bão) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539765 TBA Trương Quang Thành 13:30 ngày 18/11/2020 16:00 ngày 18/11/2020 Thay cột bị nứt (Xử lý sau bão) Đã duyệt
            

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục