Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 23/12

09:13' - 22/12/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 23/12.

Tổng Công ty điện lực miền Trung thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 23/12 như sau:

Chi tiết lịch tạm ngừng cung cấp điện tại thành phố Quy Nhơn và các huyện  tỉnh Bình Định ngày mai 23/12 cụ thể như sau:

Điện lực Mã trạm Tên trạm Từ Đến Lý do  Tình trạng 
Điện Lực Quy Nhơn AC530257 Dân cư Đèo Son 2 06:30 ngày 23/12/2021 08:00 ngày 23/12/2021 Tháo 3 lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530882 KDC Đèo Son 3 06:30 ngày 23/12/2021 08:00 ngày 23/12/2021 Tháo 3 lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530883 KDC Đèo Son 4 06:30 ngày 23/12/2021 08:00 ngày 23/12/2021 Tháo 3 lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC539074 Chung Cư Ecolife (TBA 1) 06:30 ngày 23/12/2021 08:00 ngày 23/12/2021 Tháo 3 lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC539075 Chung Cư Ecolife (TBA 2) 06:30 ngày 23/12/2021 08:00 ngày 23/12/2021 Tháo 3 lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH532001 TBA Kho đạn Đèo Son 06:30 ngày 23/12/2021 08:00 ngày 23/12/2021 Tháo 3 lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539041 TBA Đô thị Phú Hòa 06:30 ngày 23/12/2021 08:00 ngày 23/12/2021 Tháo 3 lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539202 TBA Nước Đá Nam Phương 06:30 ngày 23/12/2021 08:00 ngày 23/12/2021 Tháo 3 lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539862 TBA Cục Thuế Bình Định 06:30 ngày 23/12/2021 08:00 ngày 23/12/2021 Tháo 3 lèo ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530367 TBA Thắng Công 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530368 TBA Thắng Công 2 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530369 TBA Phụ Ngọc 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530370 TBA Mỹ Thạnh 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530371 TBA Hòa Mỹ 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530372 TBA Nhơn Nghĩa Đông 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530373 TBA Nhơn Nghĩa Tây 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530374 TBA An Thái 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530376 Gò Ổi XBT 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530446 Phụ Ngọc 2 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530450 TBA Nhơn Nghĩa Tây 3 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530582 An Thái 2 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530583 An Thái 3 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530584 An Thái 5 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530588 An Thái 4 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530590 Nhơn Nghĩa Tây 2 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530591 Thái Thuận 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530592 Hòa Mỹ 2 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530593 Thắng Công 3 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530627 Tây Vân Sơn. 07:00 ngày 23/12/2021 09:15 ngày 23/12/2021 Lắp Kim thu sét, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530629 Vĩnh Phú XBT 07:00 ngày 23/12/2021 09:15 ngày 23/12/2021 Lắp Kim thu sét, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530630 Bến Gỗ XBT 07:00 ngày 23/12/2021 09:15 ngày 23/12/2021 Lắp Kim thu sét, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530643 Nhơn Hậu 5 07:00 ngày 23/12/2021 09:15 ngày 23/12/2021 Lắp Kim thu sét, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530644 Thiết Trụ 07:00 ngày 23/12/2021 09:15 ngày 23/12/2021 Lắp Kim thu sét, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530652 Đá Trắng 6 07:00 ngày 23/12/2021 09:15 ngày 23/12/2021 Lắp Kim thu sét, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530653 Nhơn Hậu 7 07:00 ngày 23/12/2021 09:15 ngày 23/12/2021 Lắp Kim thu sét, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530657 Nhơn Hậu 8 07:00 ngày 23/12/2021 09:15 ngày 23/12/2021 Lắp Kim thu sét, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BD534081 ĐMT Gạch Trọng Phát 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BD536082 ĐMT Phước Lộc Energy 07:00 ngày 23/12/2021 09:15 ngày 23/12/2021 Lắp Kim thu sét, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH531020 Nhà Máy Rượu (Tấn Phát) 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH536001 Cơ Sở Nguyễn Văn Hồng 07:00 ngày 23/12/2021 09:15 ngày 23/12/2021 Lắp Kim thu sét, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530657 Nhơn Hậu 8 07:00 ngày 23/12/2021 09:15 ngày 23/12/2021 Lắp Kim thu sét, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BD534081 ĐMT Gạch Trọng Phát 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BD536082 ĐMT Phước Lộc Energy 07:00 ngày 23/12/2021 09:15 ngày 23/12/2021 Lắp Kim thu sét, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH531020 Nhà Máy Rượu (Tấn Phát) 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH536001 Cơ Sở Nguyễn Văn Hồng 07:00 ngày 23/12/2021 09:15 ngày 23/12/2021 Lắp Kim thu sét, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530657 Nhơn Hậu 8 07:00 ngày 23/12/2021 09:15 ngày 23/12/2021 Lắp Kim thu sét, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BD534081 ĐMT Gạch Trọng Phát 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BD536082 ĐMT Phước Lộc Energy 07:00 ngày 23/12/2021 09:15 ngày 23/12/2021 Lắp Kim thu sét, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH531020 Nhà Máy Rượu (Tấn Phát) 07:00 ngày 23/12/2021 10:45 ngày 23/12/2021 Lắp kim thu sét , thay FCO TBA , buộc lại cổ sứ ĐZ, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH536001 Cơ Sở Nguyễn Văn Hồng 07:00 ngày 23/12/2021 09:15 ngày 23/12/2021 Lắp Kim thu sét, kết hợp xử lý hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn. Đã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục