Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 26/9

16:42' - 25/09/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 26/9 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa ngày mai 26/9 cập nhật mới nhất như sau:

Chi tiết lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa ngày mai 26/9 cập nhật mới nhất như sau:

ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC530059 Trạm T.59 -Vĩnh Thạnh 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530093 Trạm T.93 -Vĩnh Hiệp 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53046A Trạm T.46A - Cầu ké 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53050E Trạm T.50E Đường Trung tâm xã Vinh Thanh 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53050H Trạm T.50H - Vĩnh Thạnh 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53050M Trạm T.50M - Vĩnh Thạnh 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53059B Trạm T.59B - Vĩnh Thạnh 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53059D Trạm T.59D - Vĩnh Thạnh 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53071A Trạm T.71A -Bình Cang 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53071B Trạm T.71B -Bình Cang 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53071C Trạm T.71C -Bình Cang 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53071E Trạm T.71E - Bình Cang 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53071H Trạm T.71H - Vĩnh Trung 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53074A Trạm T.74A -Võ Cạnh 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53074B Trạm T.74B -Võ Cạnh 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53074C Trạm T.74C -Vĩnh Trung 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53074E Trạm T.74E - Vĩnh Trung 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53074G Trạm T.74G - Vĩnh Trung 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53093B Trạm T.93B Vĩnh Thạnh 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53093C Trạm T.93C-Hẽm Chùa Cao Đài 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53093D Trạm T.93D - Vĩnh Hiệp 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53093E Trạm T.93E - Vĩnh Thạnh 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53093G Trạm T.93G - Vĩnh Thạnh 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53095A Trạm T.95A -Vĩnh Thạnh 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53095B Trạm T.95B -HTX Vĩnh Thạnh 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53095C Trạm T.95C -Vĩnh Thạnh 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530126 Trạm T.126 Bơm nước Xuân Phong 2 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530131 Trạm T.131 Bến xe-Cty vận tải KH - Đường 23/10 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530175 Trạm T.175 Trạm Đèn đường Vĩnh Thạnh 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530176 Trạm T.176 Cường Trang -Võ Cạnh 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530236 Trạm T.236 - Cty CP Hóa mỹ phẩm tự nhiên 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530356 Trạm T.356 CTTNHHSX&DVTM Duy Nguyên - Đường 23/10 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530357 Trạm T.357 Võ Cạnh -trong nhà 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530358 Trạm T.358 CTy TOYOTA Ban Mê Thuột - Đường 23/10 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530511 Trạm T.511 - Cty TNHH Ấn Tượng 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530521 Trạm T.521 - Cty TNHH Ô tô Huyndai Tín Thanh 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530548 Trạm T.548 - Trạm trộn bê tông 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530574 Trạm T.574 - Ô tô Việt Hải (Viettel) 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530670 Trạm T.670 - Cty TNHH TM & DV Việt Hùng 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530707 Trạm T.707 - BQLDA ĐTCCT NNPT Nông thôn 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53354B Trạm T.354B Siêu thị METRO - Vĩnh Trung 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53511B Trạm T.511B - Cty TNHH Ấn Tượng 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53548B Trạm T.548B - Cty TNHH TMDV - XD Khánh Vĩnh 05:00 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây tuyến 476MVO từ VT114 đến VT143 hotline tháo và lắp khóa néo vào chuỗi sứ polymer tại VT 144 hướng về VT143 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430032 T.32 - (09) 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC430034 T.34 - (12) 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43027D T.27D - (13) 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43027E T.27E - (13) 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43030D T.30D - (11) 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43030E T.30E - (13) 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43048D T.48D - (13) 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC43049B T.49B - (13) 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC530049 T.49 - (13)* 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53027B T.27B - (13) 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53027C T.27C - (09) 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53029A T.29A - (11) 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53029B T.29B - (09) 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53030A T.30A - (13) 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53030B T.30B - (13)# 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53030C T.30C - (13)# 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53048A T.48A - (15) 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53048B T.48B - (13) 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC53048C T.48C - (13) 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430476 Bảo hiểm xã hội CR 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430482 Cty TNHH Cao Phong 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430487 Tiểu đoàn 114/E274/F377 QC PKKQ 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD430502 Hoàng Diệp II 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530131 Bưu cục Cam phú 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530132 Tiểu Đoàn (Tên lửa cây số 4) 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530198 Đài truyền thanh , truyền hình 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530214 Công Ty Cổ phần Đô Thị CRanh (Đèn đường Tư pháp) 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530324 Khách sạn Thành Mỹ 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530373 Công Ty Cổ phần Đô Thị CRanh Chiếu sáng CC Đường 3/4 Tủ CSCC 55) 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530380 Chi Cục Thuế Cam Ranh 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD530493 Hộ KD Lê Văn Sơn 05:30 ngày 26/09/2021 17:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp trên XT 473CRA từ sau PĐ 173 (từ VT 207 đến 230) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC418036 Trạm công cộng 01 Mỹ Lương 05:30 ngày 26/09/2021 06:00 ngày 26/09/2021 Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC418037 Trạm công cộng 02 Mỹ Lương 05:30 ngày 26/09/2021 06:00 ngày 26/09/2021 Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC418039 Trạm công cộng 05 Tân Đức Vạn Lương 05:30 ngày 26/09/2021 06:00 ngày 26/09/2021 Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC418086 Trạm công cộng 01 Vạn Lương 05:30 ngày 26/09/2021 06:00 ngày 26/09/2021 Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC418099 Trạm công cộng phủ lõm Đất Giai Vạn Lương 05:30 ngày 26/09/2021 06:00 ngày 26/09/2021 Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC41834B Trạm công cộng 510B Vạn Lương-061D034B 05:30 ngày 26/09/2021 06:00 ngày 26/09/2021 Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC41835B Trạm công cộng 061D035B Vạn Lương 2 05:30 ngày 26/09/2021 06:00 ngày 26/09/2021 Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438027 Trạm công cộng 508A Vạn Giã 05:30 ngày 26/09/2021 06:00 ngày 26/09/2021 Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438028 Trạm công cộng 505A Tân Đức 05:30 ngày 26/09/2021 06:00 ngày 26/09/2021 Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438029 Trạm công cộng 505B Tân Đức 05:30 ngày 26/09/2021 06:00 ngày 26/09/2021 Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438031 Trạm công cộng 509A Tân Đức 05:30 ngày 26/09/2021 06:00 ngày 26/09/2021 Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438033 Trạm công cộng 509B Tân Đức 05:30 ngày 26/09/2021 06:00 ngày 26/09/2021 Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438034 Trạm công cộng 510 Vạn Lương 1 05:30 ngày 26/09/2021 06:00 ngày 26/09/2021 Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438035 Trạm công cộng 511 Vạn lương 2 05:30 ngày 26/09/2021 06:00 ngày 26/09/2021 Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438038 Trạm công cộng 505C Tân Đức 05:30 ngày 26/09/2021 06:00 ngày 26/09/2021 Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438040 Trạm công cộng 506 Tân Đức 05:30 ngày 26/09/2021 06:00 ngày 26/09/2021 Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD538589 Trạm chuyên dùng Công ty TNHH nông nghiệp Gia Thuận 05:30 ngày 26/09/2021 06:00 ngày 26/09/2021 Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD538590 Trạm chuyên dùng Công ty TNHH phát triển NN Gia An 05:30 ngày 26/09/2021 06:00 ngày 26/09/2021 Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD538591 Trạm chuyên dùng Công ty TNHH NN hữu cơ Sơn Trang 05:30 ngày 26/09/2021 06:00 ngày 26/09/2021 Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD538592 Trạm chuyên dùng Công ty TNHH hữu cơ Kinh Bắc 05:30 ngày 26/09/2021 06:00 ngày 26/09/2021 Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD538593 Trạm chuyên dùng Công ty CP xây dựng xuất nhập khẩu Vạn Hưng 05:30 ngày 26/09/2021 06:00 ngày 26/09/2021 Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC418037 Trạm công cộng 02 Mỹ Lương 06:00 ngày 26/09/2021 16:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp phân đoạn từ VT 471TC.F1_18 đến 23 Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC418039 Trạm công cộng 05 Tân Đức Vạn Lương 06:00 ngày 26/09/2021 16:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp phân đoạn từ VT 471TC.F1_18 đến 23 Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC418086 Trạm công cộng 01 Vạn Lương 06:00 ngày 26/09/2021 16:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp phân đoạn từ VT 471TC.F1_18 đến 23 Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC418099 Trạm công cộng phủ lõm Đất Giai Vạn Lương 06:00 ngày 26/09/2021 16:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp phân đoạn từ VT 471TC.F1_18 đến 23 Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC41834B Trạm công cộng 510B Vạn Lương-061D034B 06:00 ngày 26/09/2021 16:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp phân đoạn từ VT 471TC.F1_18 đến 23 Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD538589 Trạm chuyên dùng Công ty TNHH nông nghiệp Gia Thuận 06:00 ngày 26/09/2021 16:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp phân đoạn từ VT 471TC.F1_18 đến 23 Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD538590 Trạm chuyên dùng Công ty TNHH phát triển NN Gia An 06:00 ngày 26/09/2021 16:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp phân đoạn từ VT 471TC.F1_18 đến 23 Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD538591 Trạm chuyên dùng Công ty TNHH NN hữu cơ Sơn Trang 06:00 ngày 26/09/2021 16:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp phân đoạn từ VT 471TC.F1_18 đến 23 Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD538592 Trạm chuyên dùng Công ty TNHH hữu cơ Kinh Bắc 06:00 ngày 26/09/2021 16:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp phân đoạn từ VT 471TC.F1_18 đến 23 Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD538593 Trạm chuyên dùng Công ty CP xây dựng xuất nhập khẩu Vạn Hưng 06:00 ngày 26/09/2021 16:00 ngày 26/09/2021 Thay dây trung áp phân đoạn từ VT 471TC.F1_18 đến 23 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD53500B Trạm T.500B - TT Điều hành Điện lực và Kinh doanh 07:30 ngày 26/09/2021 09:30 ngày 26/09/2021 Thí nghiệm hệ thống đo đếm TU, TI Trạm T.500B Hoãn
ĐL Nha Trang BD530600 Trạm T.600 - XN Cơ điện TN 08:00 ngày 26/09/2021 08:45 ngày 26/09/2021 Thay công tơ bị lỗi, không truyền dữ liệu T.600 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53020B Trạm T.20B - Nguyễn Hữu Huân 08:45 ngày 26/09/2021 10:00 ngày 26/09/2021 Thay chống sét van trạm T.20B Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530015 Trạm T.15 -Tân Tiến 09:00 ngày 26/09/2021 09:45 ngày 26/09/2021 Thay công tơ bị lỗi, không truyền dữ liệu T.15A Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53063B Trạm T.63B - Hồng Bàng 10:00 ngày 26/09/2021 10:45 ngày 26/09/2021 Thay công tơ bị lỗi, không truyền dữ liệu T.63B Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438033 Trạm công cộng 509B Tân Đức 16:00 ngày 26/09/2021 16:30 ngày 26/09/2021 Nối lèo VT 471TC.F1_16 (sau khi thay dây từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438034 Trạm công cộng 510 Vạn Lương 1 16:00 ngày 26/09/2021 16:30 ngày 26/09/2021 Nối lèo VT 471TC.F1_16 (sau khi thay dây từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438035 Trạm công cộng 511 Vạn lương 2 16:00 ngày 26/09/2021 16:30 ngày 26/09/2021 Nối lèo VT 471TC.F1_16 (sau khi thay dây từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438038 Trạm công cộng 505C Tân Đức 16:00 ngày 26/09/2021 16:30 ngày 26/09/2021 Nối lèo VT 471TC.F1_16 (sau khi thay dây từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC438040 Trạm công cộng 506 Tân Đức 16:00 ngày 26/09/2021 16:30 ngày 26/09/2021 Nối lèo VT 471TC.F1_16 (sau khi thay dây từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC518032 Trạm công cộng 02 Tân Đức Vạn Lương 16:00 ngày 26/09/2021 16:30 ngày 26/09/2021 Nối lèo VT 471TC.F1_16 (sau khi thay dây từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC51829B Trạm công cộng 061D029B Tân Đức 16:00 ngày 26/09/2021 16:30 ngày 26/09/2021 Nối lèo VT 471TC.F1_16 (sau khi thay dây từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC53827B Trạm công cộng 827B Vạn Giã 16:00 ngày 26/09/2021 16:30 ngày 26/09/2021 Nối lèo VT 471TC.F1_16 (sau khi thay dây từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC53833B Trạm công cộng FC53833B Vạn Lương 16:00 ngày 26/09/2021 16:30 ngày 26/09/2021 Nối lèo VT 471TC.F1_16 (sau khi thay dây từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC53834C Trạm công cộng FC53834C Vạn Lương 16:00 ngày 26/09/2021 16:30 ngày 26/09/2021 Nối lèo VT 471TC.F1_16 (sau khi thay dây từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD418095 Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung 16:00 ngày 26/09/2021 16:30 ngày 26/09/2021 Nối lèo VT 471TC.F1_16 (sau khi thay dây từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD438109 Công ty TNHH Ngọc Trai Sài Gòn 16:00 ngày 26/09/2021 16:30 ngày 26/09/2021 Nối lèo VT 471TC.F1_16 (sau khi thay dây từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD438134 Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Ninh 16:00 ngày 26/09/2021 16:30 ngày 26/09/2021 Nối lèo VT 471TC.F1_16 (sau khi thay dây từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD438217 Công ty TNHH Ngọc Trai Việt Nam 16:00 ngày 26/09/2021 16:30 ngày 26/09/2021 Nối lèo VT 471TC.F1_16 (sau khi thay dây từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD538569 Trạm chuyên dùng Công ty TNHH NN hữu cơ Lúa Mới 16:00 ngày 26/09/2021 16:30 ngày 26/09/2021 Nối lèo VT 471TC.F1_16 (sau khi thay dây từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD538589 Trạm chuyên dùng Công ty TNHH nông nghiệp Gia Thuận 16:00 ngày 26/09/2021 16:30 ngày 26/09/2021 Nối lèo VT 471TC.F1_16 (sau khi thay dây từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD538590 Trạm chuyên dùng Công ty TNHH phát triển NN Gia An 16:00 ngày 26/09/2021 16:30 ngày 26/09/2021 Nối lèo VT 471TC.F1_16 (sau khi thay dây từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD538591 Trạm chuyên dùng Công ty TNHH NN hữu cơ Sơn Trang 16:00 ngày 26/09/2021 16:30 ngày 26/09/2021 Nối lèo VT 471TC.F1_16 (sau khi thay dây từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD538592 Trạm chuyên dùng Công ty TNHH hữu cơ Kinh Bắc 16:00 ngày 26/09/2021 16:30 ngày 26/09/2021 Nối lèo VT 471TC.F1_16 (sau khi thay dây từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD538593 Trạm chuyên dùng Công ty CP xây dựng xuất nhập khẩu Vạn Hưng 16:00 ngày 26/09/2021 16:30 ngày 26/09/2021 Nối lèo VT 471TC.F1_16 (sau khi thay dây từ VT 471TC.F1_18 đến 23) Đã duyệt

 Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục