Ngân hàng Nhà nước công bố thay đổi một số thủ tục hành chính

18:37' - 01/06/2018
Bnews Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 1139/QĐ-NHNN về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước.
Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ quy định tại Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước.
Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước bao gồm: thủ tục chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã; thủ tục chấp thuận thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước, văn phòng đại diện ở nước ngoài của ngân hàng hợp tác xã; thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã.
Thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoặc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng gồm: thủ tục thông báo khai trương hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trong nước, văn phòng đại diện ở nước ngoài của ngân hàng hợp tác xã; thủ tục thông báo thay đổi tên chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã; thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước, văn phòng đại diện ở nước ngoài của ngân hàng hợp tác xã; thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện ở trong nước, văn phòng đại diện ở nước ngoài của ngân hàng hợp tác xã.
Quyết định cũng nêu rõ thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoặc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng gồm: thủ tục khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã; thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã; thủ tục thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh, địa chỉ đặt trụ sở phòng giao dịch do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh) của ngân hàng hợp tác xã…
Ngoài ra, theo Quyết định này thì thủ tục hành chính bị bãi bỏ thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước gồm thủ tục chấp thuận mở Sở giao dịch, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương; thủ tục chấp thuận chấm dứt hoạt động của Sở giao dịch, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương; thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương.
Đồng thời, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố gồm: thủ tục chấp thuận mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương; thủ tục chấp thuận mở phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương; Thủ tục chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương; thủ tục chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6./.

>>> Chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống tại các tổ chức tín dụng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục