Nhiều cá nhân và doanh nghiệp bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt nặng

09:07' - 23/11/2021
BNEWS Tuần từ 15-19/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

* Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Vũ Văn Thành

Ngày 19/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 368/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Văn Thành số tiền 30 triệu đồng.

Ông Vũ Văn Thành đã có hành vi vi phạm hành chính là công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng (Ngày 29/4/2021, ông Vũ Văn Thành mua 500.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An (mã chứng khoán DIH) dẫn đến tỉ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng từ 0% lên 8,46% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của DIH, trở thành cổ đông lớn của DIH. Đến ngày 21/6/2021, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông đối với cổ phiếu DIH).

* Không báo cáo theo quy định pháp luật, Tổng Công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần bị phạt 85 triệu đồng

Ngày 17/11, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 360/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần 85 triệu đồng.

Theo đó, nguyên nhân vì công ty đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty không báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu sau: Báo cáo tài chính quý 2,3,4/2019; Báo cáo tài chính quý 1,2,3/2020; Báo cáo tài chính bán niên năm 2019,2020 đã soát xét; Báo cáo thường niên năm 2019; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019).

* Không công bố thông tin, Sông Đà 9.06 bị phạt 85 triệu đồng

Ngày 17/11, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Sông Đà 9.06 (mã chứng khoán S96) số tiền 85 triệu đồng.

Nguyên nhân do Sông Đà 9.06 đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, CTCP Sông Đà 9.06 không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu BCTC năm 2020 đã được kiểm toán; Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2021, 2020, 2019, 2018…; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với BCTC các năm 2019, 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên các năm 2019, 2018...

Cũng trong ngày 17/11, Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các tổ chức, cụ thể như sau:

-Phạt tiền 50 triệu đồng đối với CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (mã chứng khoán CE1) số tiền 50 triệu đồng. Nguyên nhân do Công ty CIE1 đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, CIE1 đã công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu như BCTC năm 2018 được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2018.

-Phạt tiền 100 triệu đồng đối với CTCP Sông Đà 207 (mã chứng khoán SDB) do Sông Đà 207 đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Cụ thể, Sông Đà 207 đã không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu như Báo cáo thường niên năm 2018, BCTC năm 2018 được kiểm toán…`; Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: BCTC năm 2017 được kiểm toán…

* Không công thông tin, Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng bị phạt 85 triệu đồng

Ngày 17/11, Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 356/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng số tiền 85 triệu đồng.

Theo đó, công ty đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng (mã chứng khoán: SHG) đã không công bố thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (SGDCK HN), hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: BCTC mẹ và hợp nhất quý 1/2021, quý 2,4/2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; Báo cáo thường niên năm 2020; BCTC hợp nhất quý 2/2019; Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC kiểm toán năm 2019...; công bố thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử SGDCK HN, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN không đúng thời hạn về BCTC mẹ và hợp nhất quý 1,3/2020, quý 1,3/2019; Báo cáo thường niên năm 2019; BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2020, 2019 hợp nhất; BCTC mẹ quý 2/2019; BCTC hợp nhất quý 4/2019; BCTC kiểm toán năm 2019 công ty mẹ và hợp nhất...).

* Không công bố thông tin, Công ty Cổ phần Vinavico Phạt tiền 100 triệu đồng

Ngày 16/11, Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 355/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Vinavico (mã chứng khoán CTA) số tiền 100 triệu đồng.

Nguyên nhân là do công ty đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Theo đó, Công ty cổ phần Vinavico không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên các năm 2018, 2019; BCTC bán niên các năm 2017, 2018, 2019 đã được soát xét; BCTC các năm 2017, 2018, 2019, 2020 đã được kiểm toán; BCTC các quý 2,3,4 năm 2018; BCTC quý 1 năm 2019; Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2018, 2019; Báo cáo thường niên các năm 2017, 2018, 2019; BCTC các quý 2, 3 năm 2019; Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Quyết định số 4911/QĐ-CT-QLN ngày 27/01/2016 của Cục thuế Hà Nội về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty cổ phần Vinavico.

* Không đăng ký chào mua công khai cổ phiếu PV2, một nhà đầu tư bị phạt nặng

Đối với cá nhân, ngày 15/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Phúc Anh, nhà đầu tư có địa chỉ tại BT D06 Embassy Garden, Đỗ Nhuận, Từ Liêm, Hà Nội số tiền 100 triệu đồng

Nguyên nhân do ông Nguyễn Phúc Anh đã không đăng ký chào mua công khai theo quy định của pháp luật. Cụ thể, từ ngày 05/7/2018 đến ngày 06/7/2018, ông Nguyễn Phúc Anh đã mua 3.408.000 cổ phiếu PV2 của CTCP Đầu tư PV2, làm tăng lượng cổ phiếu sở hữu lên 9.392.500 (tỷ lệ 25,48%). Ngày 16/10/2018 ông Nguyễn Phúc Anh mua tiếp 1.800.000 cổ phiếu PV2, làm tăng lượng cổ phiếu sở hữu lên 11.304.500 (tỷ lệ 30,66%) nhưng không đăng ký chào mua công khai theo quy định.

Biện pháp khắc phục hậu quả, ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, ông Nguyễn Phúc Anh còn buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm và phải chuyển nhượng số cổ phần đó để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới 25% số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đại chúng trong thời hạn tối đa 06 tháng theo quy định

Ngày 30/10/2018, ông Nguyễn Phúc Anh đã bán 400.000 cổ phiếu PV2, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống 9.145.000 cổ phiếu (tỷ lệ: 24,80%).

* Không đăng ký giao dịch chứng khoán, một doanh nghiệp bị phạt nặng

Ngày 15/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Hưng Phú có địa chỉ tại KCN Dệt may Phố nối B, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên số tiền 350 triệu đồng.

Nguyên nhân do công ty Hưng Phú đã không đăng ký giao dịch chứng khoán. Cụ thể, Công ty Hưng Phú trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 - thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực.

 Ngày 09/06/2017, UBCKNN đã có công văn yêu cầu Công ty đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom. Tuy nhiên, đến nay Công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch.

* Không công bố thông tin, Công ty Hesta bị phạt 85 triệu đồng

Ngày 16/11, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Hestia (mã chứng khoán HSA) số tiền 85 triệu đồng.

Nguyên nhân do Hesta đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

* Giao dịch cổ phiếu SV2, một nhà đầu tư bị phạt 30 triệu đồng

Ngày 16/11, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Trần Mai Anh, nhà đầu tư có địa chỉ tại 31A, ngõ 209 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội số tiền 30 triệu đồng.

Nguyên nhân do bà Trần Mai Anh đã công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn. Cụ thể, bà Trần Mai Anh đã mua 174.960 cổ phiếu SVI của Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa vào ngày 09/8/2019 làm tăng số lượng sở hữu từ 484.364 cổ phiếu (tỷ lệ 3,77%) lên 659.324 cổ phiếu (tỷ lệ 5,14%) và trở thành cổ đông lớn của Bao bì Biên Hòa. Ngày 05/9/2019, Bà thực hiện bán 135.000 cổ phiếu SVI làm giảm số lượng sở hữu từ 761.034 cổ phiếu (tỷ lệ 5,93%) xuống 626.034 cổ phiếu (tỷ lệ 4,87%) và không còn là cổ đông lớn. Tuy nhiên, đến ngày 29/11/2019, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được công bố thông tin Báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

* Không công bố thông tin, Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành bị phạt 100 triệu đồng

Ngày 15/11, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 338/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán TTF) số tiền 100 triệu đồng.

Nguyên nhân là vì công ty đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Trước đó, Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành đã bán 8.893.998 cổ phiếu TTF từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020 và bán 3.729.513 cổ phiếu TTF vào tháng 3/2021 nhưng không thực hiện công bố thông tin trong thời hạn 24h kể từ khi có quyết định bán cổ phiếu quỹ).

Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục